Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II OZ 1368/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-08

to argumentowano występowaniem interesu prawnego spółki, ze względu na to, że postępowanie 'dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia [...] marca 2008 roku, nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy. Nabycie przedmiotowej nieruchomości uzależnione...

II SA/Kr 1241/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-26

Odwoławczego z dnia [...] lipca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
w charakterze podmiotu na prawach strony w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

II OZ 1394/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

2015 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 13 października 2016 r...
Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usługowo...

II SA/Ol 100/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-10

'[...]' o umorzeniu postępowania w przedmiocie dopuszczenia Fundacji do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla legalizacji nadbudowy budynku rekreacji...
się do Burmistrza Miasta i Gminy (dalej zwanego organem I instancji) o ustalenie warunków zabudowy dla opisanej powyżej inwestycji., Pismem z dnia 6 grudnia 2016 r. Fundacja zwróciła...

II SA/Ol 101/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-10

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy 1...
Fundacji do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla legalizacji nadbudowy budynku rekreacji indywidualnej (domek nr 2) na działce...

IV SA/Po 540/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-15

. do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie 'wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania...
terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy działki nr [...], położonej w P. , gmina P.'., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśniono, że nawet wówczas, gdy udział...

II SA/Rz 2/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-11

. nr [...] o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia [...] do udziału na prawach strony w postępowaniu znak [...] prowadzonym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy...
, że we wcześniejszych postępowaniach zmierzających do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowych inwestycji, które obejmowały również działkę bezpośrednio przyległą...

II SA/Łd 135/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-18

w sprawie ze skargi R. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia odmówić...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. Przedmiotowa skarga została zarejestrowana pod sygnaturą akt II SA/Łd...

II SA/Ol 727/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-20

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić dopuszczenia B. M. i S. M. do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze...
, po rozpatrzeniu odwołania J. P., decyzję Wójta Gminy '[...]' w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego., Skargę na powyższa...

II OSK 562/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na części działek...
dzielnicy; jego celem jest wyłącznie rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, której przedmiotem jest ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego. Stronami...
1   Następne >   +2   5