Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Po 261/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-03

działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla...
Miasta P. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z budynkiem biurowo-usługowym wraz z niezbędną...

II SA/Gl 1103/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-23

o pozwoleniu na budowę i poprzedzającej ja decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana już pod rządami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Pomimo obowiązku...
kolejnych nakładów na swoją nieruchomość, jeżeli w dacie wydawania decyzji o warunkach zabudowy istniał obowiązek przyłączenia do sieci a organ zobligował stronę do wykonania...

II SA/Po 823/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

terenu oraz jego zabudowy (punkt II.1.) organ wskazał m.in. na następujące warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:, a) lokalizacja projektowanej...
warunki zabudowy [dla funkcji] mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach graniczących z działką przewidzianą pod budowę [...]. W proteście podniesiono, że na tym terenie...

II SA/Lu 784/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-29

- transportową wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a właściciel nieruchomości takiej decyzji nie uzyskał., W odwołaniu wnioskodawca domagał się uchylenia decyzji...
Lublina z dnia 21 lutego 1996 r. ustalająca warunki zabudowy dla tej działki, jak również pismo Prezydenta Miasta Lublina z dnia 9 października 2007 r. (k. 35 akt admin...

II SA/Sz 846/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-20

prawidłowość decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę, na podstawie których właściciel sąsiedniej nieruchomości rozpoczął budowę nowej sieci, niszcząc przyłącza...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę dla R. P. Kolegium stwierdziło, że decyzje te mogą być wzruszone w trybach nadzwyczajnych., W skardze...

IV SA/Wa 1220/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

o warunkach zabudowy; mieści się to bowiem w pojęciu wymagań, jakie przedsiębiorca powinien spełnić przy uzyskaniu zezwolenia; natomiast miejscowy plan zagospodarowania...
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego' zaś 'W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów...

II SA/Gd 70/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-08

neutralizowanie obecnych ścieków mimo dobrych badań, wystąpiła do Urzędu Gminy w K. z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla dodatkowego zbiornika V 9 m3 z separatorem SGD 12...
. wskazała, że w dniu 17 listopada 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy na wykonanie modernizacji podczyszczalni ścieków, jednak do dnia wniesienia...

II OSK 36/16 - Wyrok NSA z 2016-03-01

przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze...
czy ustalania w drodze indywidualnej decyzji warunków zabudowy, dotyczą problematyki przeznaczenia określonego terenu pod stosowne funkcje. Rada - stanowiąc uchwałą wymagania...

II SA/Łd 570/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-28

na budowie domu jednorodzinnego na terenie każdej gminy jest możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z § 44 ust. 3 pkt 2 obowiązującego na terenie gminy...
K. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalającego co do zasady warunki zabudowy oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej obowiązujące...

II SA/Wr 269/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-23

, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy...
o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   26