Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II SA/Po 1364/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

określonych jak dla zabudowy jednorodzinnej, ale nie objętej ustaleniami planu miejscowego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, czyli wg § 12 ust. 3 pkt 2 i 3 cyt...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Wreszcie w myśl § 13 ust. 3 w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273...

I SA/Go 334/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-16

. i J.S. , zam. Ul. [...] o warunkach zabudowy polegającej na nadbudowie dachu stromego na istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na działce ewid...

I SA/Go 1077/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-17

., W dniu [...] czerwca 1999r. Urząd Miejski wydał decyzję nr [...] o ustanowieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budynku mieszkalno-usługowego...
24.188,00 zł, bowiem w wyniku analizy treści umowy leasingu z dnia [...] grudnia 1997r. nr 160/97 zawartej z [...], uznał, że nie spełnia ona warunków § 2 ust 2...

III SA/Kr 859/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-20

, finalizuje już transakcje i wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. To się wiąże rozpoczęciem formalnej działalności gospodarczej w Polsce., Organ niezasadnie przyjął...
., którego dłużnikiem jest J. S., w wyniku niedopełnienia jednego z warunków wymaganych do umieszczenia towaru pod procedurą dopuszczenia do obrotu z jednoczesnym...

SA/Sz 2500/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-13

przez osobę wprowadzającą ze względu na to, iż w chwili, o której mowa w art. 69 towary były wadliwe lub niezgodne z warunkami kontraktu, w wyniku którego dokonano...
Polski, nie zostały spełnione warunki do zwrotu cła., Podkreślono nadto, że strona nie spełniła także istotnych warunków ubiegania się o zwrot należności celnych...

I SA/Ol 50/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-10

, ponieważ określa ona rodzaj pojazdu na podstawie odrębnej regulacji - przepisów Prawa o ruchu drogowym i na inne potrzeby (przede wszystkim w zakresie warunków technicznych...
rejestracyjny oraz poświadczenie zabudowy pojazdu wystawione przez Scania. Zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane w systemie AIS. Przed zwolnieniem towaru w Oddziale Celnym...

I SA/Go 1550/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-29

technicznym i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych...
opisem technicznym pojazdu i odpowiada warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 roku w sprawie...

I SA/Go 1601/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-06

i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań...
z dołączonym do nich opisem technicznym pojazdu i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993...

I SA/Go 1595/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-06

[...] typ KCOCAF są zgodne z załączonym opisem technicznym i odpowiadają warunkom, o których mowa w §55 ust.2 rozporządzenia Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego...
1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów., Decyzją z dnia 8 września 2000r. Dyrektor Urzędu Celnego uznał w/w zgłoszenie celne za nieprawidłowe...

I SA/Go 1542/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-29

technicznym i odpowiadają warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych...
technicznym pojazdu i odpowiada warunkom, o których mowa w § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 roku w sprawie warunków...
1   Następne >   +2   +5   +10   35