Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 139/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-07

., S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. wnioskiem z dnia, [...] r. zwrócili się do Burmistrza B. o ustalenie warunków zabudowy dla położonego nad Jeziorem B. terenu obejmującego działkę nr [...] z obrębu...

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

II OSK 1230/09 - Wyrok NSA z 2009-11-13

pozwolenia na budowę z [...] października 2007 r. został złożony w terminie ważności ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy...
nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Kr 584/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy . oddala skargę. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 20 marca 2019 r., na podstawie art...
. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003r., Nr 164, poz...

VII SA/Wa 555/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

[...] z [...] maja 2010 r., ustalającą na ich wniosek warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na podstawie odrębnych przepisów...
., pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona...

IV SA/Po 573/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego o profilu kosmetyczno-drogeryjnym z częścią socjalno-biurową wraz...

II OSK 684/20 - Wyrok NSA z 2020-08-28

. z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji dotyczącej warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok...
decyzji dotyczącej warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z [...] stycznia 2019 r., nr [...], i umorzył...

II OSK 1837/15 - Wyrok NSA z 2016-03-09

z dnia [...] września 2003 r. znak: [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 etapu zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz...
(postanowienie NSA z dnia 18 lipca 2005 r. sygn. akt II OPS 3/05). Decyzja o warunkach zabudowy przesądza zatem o rodzaju - przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości, itd...

II OSK 2463/15 - Wyrok NSA z 2017-05-26

.; dalej: Prawo budowlane). Organ stwierdził, że inwestorzy pomimo obowiązku nie przedstawili decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast decyzja...
administracyjne wszczęte na wniosek skarżących w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedmiotowego zjazdu indywidualnego...

IV SA/Po 1002/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-12

możliwe jest jedynie sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (względnie...
) organ wydający ją musi zbadać, czy jest ona zgodna z wydaną wcześniej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy wnioskowany zakres zmian w decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100