Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Sz 865/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] r., nr[...] , Wójt Gminy po rozpoznaniu...
wniosku M. K. , odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce...

II OSK 2435/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę...
Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Łodzi z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, iż decyzją...

II SA/Sz 1061/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-18

. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
ustalenia na rzecz A., J. oraz J. S. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na legalizacji samowoli budowlanej dla istniejącej zabudowy: dwóch budynków rekreacji...

II SA/Ke 291/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

, więc sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji określone zostały w drodze decyzji Prezydenta Miasta z [...]. Wojewoda podzielił ustalenia organu I instancji, że projekt...
budowlany budynku jest zgodny z warunkami oraz szczegółowymi zasadami zagospodarowania terenu i jego zabudowy, określonymi w tej decyzji, w szczególności dotyczącymi warunków...

II SA/Po 171/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-11

w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę 1 elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem manewrowym, drogą dojazdową ze zjazdem z drogi gminnej...
zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 14 ust. 5 tej ustawy stanowi zaś, że postępowania w sprawie wydania decyzji WZ (o warunkach zabudowy) dotyczące elektrowni...

II SA/Sz 562/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-10

w sprawie decyzji dotyczącej warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy z dnia [...] r. nr [...], II. stwierdza...
[...] r. nr[...] , zmienionej decyzją z dnia [...] r. nr[...] , ustalającą na rzecz Spółki A. z siedzibą w [...] warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II SA/Bd 324/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-13

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej N. w T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] 2003 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tymczasowego parkingu strzeżonego dla samochodów osobowych na działce nr [...] przy ul. [...] w T., Przepis art. 219 § 1...

II SA/Kr 1430/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-21

Odwoławczego w [...] z dnia 27 sierpnia 2007r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
. U. z 1999 r. Nr 43, póz. 430 ze zm.), uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: 'Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

VII SA/Wa 278/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-04

2021 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Burmistrz Miasta [...] decyzją z dnia [...] października 2021 r., nr 65/21, na podstawie art. 104...
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.), ustalił na rzecz G Z warunki zabudowy dla inwestycji...

II SA/Lu 842/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-28

zabudowę, a jej wybudowanie spowodowało niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia, jak równeż pogorszyło warunki zdrowotne i użytkowe dla otoczenia - nie została zachowana strefa...
warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu ustalonymi w drodze decyzji dla terenu, na którym istnieje przedmiotowa inwestycja., Organy obu instancji w ogóle...
1   Następne >   +2   +5   10