Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 234/09 - Wyrok NSA z 2010-02-03

obydwu przesłanek zawartych w art. 37 omawianej ustawy (pkt 1 i 2). W ocenie skarżącego decyzja o warunkach zabudowy zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...
. Organ odwoławczy nie zgodził się z poglądem, że decyzja o warunkach zabudowy zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku aktu samowoli budowlanej...

II SA/Ol 260/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

. Wojewoda Warmińsko-Mazurski utrzymał w mocy decyzję o sprzeciwie. Kolegium wskazało, że aktualnie Stowarzyszenie nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji...
lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Przepis ust...

II SA/Ke 447/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-20

decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę ani pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie ze stanowiskiem organu, ujawnienie nowych okoliczności bądź nowych dowodów...
postępowania, gdy przedłożenie przez skarżącego żądanych przez organ w terminie 7 dni dokumentów w postaci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II OSK 162/20 - Wyrok NSA z 2020-06-22

na podstawie art. 47 ustawy. Zdaniem skarżącego, zakres ten nie może obejmować ustalenia, czy inwestor dysponuje stosownymi zgodami i pozwoleniami (warunkami zabudowy...
wynika z treści planu miejscowego lub jest możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy), w tym czy realizacja inwestycji może nastąpić na określonym rodzaju użytków...

II OSK 925/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

nr [...] w M. na cele budowlane. Inwestor legitymował się także decyzją Burmistrza Miasta M. z [...] czerwca 2012 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej...
budowlanemu nie można zarzucić rażącego naruszenia ustaleń dotyczących warunków zabudowy co do nieprzekraczalnej linii zabudowy, wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku...

II SA/Rz 66/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-27

, w tym prowadzenie strzelnicy, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji działki, zmiana klasyfikacji gruntu, ustalenie warunków zabudowy, oraz wystąpienie do Starosty (Prezydenta...
o warunkach zabudowy, których obowiązek przeprowadzenia nie wynika z przepisów prawa mających zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym;, d) art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. poprzez...

II SA/Bk 484/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-17

(warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę, ewentualnie także pozwoleniem na użytkowanie), bowiem taki warunek nie wynika z przepisów prawa. W ocenie skarżącego, sporna...
na danym terenie (czy określone przeznaczenie terenu wynika z treści planu miejscowego lub jest możliwe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy), w tym czy realizacja...

II SA/Rz 299/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-13

z dnia 4 października 2021 r. Wójt wezwał skarżącego do przedłożenia dokumentów, w szczególności: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 59...
na cele rekreacyjne i sportowe., Skarżący pomimo wezwania organu nie przedłożył decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. przedsięwzięcia; decyzji...

II SA/Bd 416/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-21

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Jak stwierdziła sama Fundacja, istniejące do dziś obiekty...
strzelnicy z wykorzystaniem dotychczasowych obiektów oznacza zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, co wymaga ustalenia warunków zabudowy. Trzeba mieć...

III SA/Łd 208/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-16

. K. nie wynika, aby występował o pozwolenie na budowę strzelnicy, lub dokonywał zgłoszenia budowlanego, oraz aby występował z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy...
o ustalenie warunków zabudowy ani o pozwolenie na budowę, brak jest decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, a to oznacza, że brak jest podstaw do stwierdzenia...
1   Następne >   3