Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II OSK 1544/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy oddala skargi kasacyjne Wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/GI 873/11...
Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy., Wyrok powyższy zapadł...

II OSK 1924/06 - Wyrok NSA z 2008-01-31

projektu budowlanego, a nie całkowitej zmiany projektowanego przedsięwzięcia, którą organy trafnie oceniły jako realizację nowego projektu. Decyzja o warunkach zabudowy...
. Nie można również mówić o sprzeczności z planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ponieważ ograniczenia...

II SA/Ol 829/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-17

I instancji wstrzymał prowadzenie dalszych robót budowlanych i nałożył na skarżących obowiązek przedstawienia m.in. decyzji o warunkach zabudowy. Postanowieniem z 28 czerwca...
2016 r. PINB zawiesił postępowanie legalizacyjne do czasu zakończenia postępowania w sprawie warunków zabudowy. Postanowieniem z 28 października 2020 r. organ...

II SA/Bd 779/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-04

2014 roku sprawy ze skargi A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1...
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588) oraz art. 104 Kpa - ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie...

II OSK 601/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

Burmistrza Gminy P. z dnia [...] ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji objętej tym projektem, w części dotyczącej liczby miejsc parkingowych...
zawartych w decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (1,1 miejsca na jeden lokal mieszkalny oraz 4 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej). Zdaniem...

VIII SA/Wa 663/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

) ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji., Uzasadniając powyższe PINB wskazał, iż w toku postępowania prowadzonego, w sprawie...
nr [...] z dnia [...] października 2012 r. zobowiązał A. G. (inwestora) do przedłożenia określonych dokumentów, w tym ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...

II OSK 1374/11 - Wyrok NSA z 2012-11-30

Prezydenta Miasta o zgodności budowy z ustaleniami planu, albo do przedłożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w określonym terminie...
zagospodarowania przestrzennego, nałożono na stronę obowiązek przedłożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto na etapie postępowania...

II SA/Kr 100/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

[...], o ustaleniu warunków zabudowy, odnoszącym się do ustalonej geometrii dachu oraz do zgodności z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa...
akt sprawy dotyczących wydanego pozwolenia na budowę w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy z dnia 18 marca 2013 r., wyjaśniono użyte w decyzji pojęcie 'dach...

II SA/Sz 1049/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Burmistrz [...] decyzją...
nr [...] z dnia [...] r. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z przyłączami na terenie działki nr [...] z obrębu Ł. - 2...

SA/Rz 1285/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-03-24

północnym (co proponuje skarżąca w odwołaniu) nie jest możliwe ze względu na wyznaczoną w decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu linię zabudowy...
., W omawianej sprawie inwestorzy złożyli wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykazali się prawem...
1   Następne >   +2   +5   8