Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 761/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-17

oświadczenia, że dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy., Sędziemu zaś zarzuciła naruszenie poprzez:, a. błędne ustalenie, że do wykreślenia wpisu...
zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy., Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi. Spółka...

VI SA/Wa 2082/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

w dniu [...] marca 2016 r. decyzja o warunkach zabudowy, przewidująca możliwość wybudowania na nich jednorodzinnego budynku mieszkalnego z dwoma lokalami mieszkalnymi...
podstawę wyliczenie taksy winna stanowić kwota 2 x 1.000.000 zł (§ 3 pkt 5). Nadto wobec wydania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy przyjąć należało, że przedmiotowa...

II GSK 1984/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

wydana decyzja o warunkach zabudowy. Sędziemu zaś zarzuciła naruszenie poprzez: błędne ustalenie, że do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wystarczająca jest zwykła...
jako błędnego niewskazania podstawy prawnej uchwały zgromadzenia wspólników; zarzucenie nieopisania przedmiotu zamiany i jej warunków. Ostatecznie skarżąca wniosła o uwzględnienie...

VI SA/Wa 2340/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

miejscowym, nie została też objęta decyzją o warunkach zabudowy, zapisy Studium nie miały charakteru odnoszącego się bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości...
stwierdził, że skarga poza warunkami wskazanymi w art. 57 § 1 p.p.s.a., powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym wymienionym w art. 46 § 1 p.p.s.a....

VI SA/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

[...] oraz [...] o łącznym obszarze 0,8000 ha, nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy...
Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza., W ocenie Sądu bezpieczeństwo podmiotów korzystających z pomocy notariusza wymaga obiektywnego sprawdzenia...

VI SA/Wa 1136/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

stwierdzającego, czy dla działki nr 12 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub zostały dla niej wydane decyzje o warunkach zabudowy lub o lokalizacji...
. przepisu było wymogiem, który wobec treści art. 17 § 1 k.s.h. stanowił warunek ważności umowy dotyczącej nabycia nieruchomości. Nieprzywołanie powyższej uchwały...

II SA/Po 368/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

[...]. Jednocześnie organ określił warunki dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:, [?]. Wykop wygrodzić ściankami szczelnymi wbitymi w grunty słabo...
planowanego przedsięwzięcia wpłynęła w sposób znaczący na istniejące warunki akustyczne w obrębie planowanego przedsięwzięcia, a akustyczne standardy jakości środowiska...

VI SA/Wa 687/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwrócono uwagę, że podejmując taką decyzję konserwator określa warunki, jakie nabywca winien spełnić. Nie dopełniono również wymogu...
Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu zaś druga część egzaminu składa się z dwóch zadań polegających na opracowaniu projektów aktów...

VI SA/Wa 1405/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu., Stwierdzić zatem należy, iż ustawodawca wymaga od kandydata na notariusza zarówno posiadania wiedzy...
niedostosowania warunków egzaminu do potrzeb zdającego związanych z niepełnosprawnością., Skarżący złożył stosowny wniosek poparty zaświadczeniem lekarskim i uzyskał zgodę...

VI SA/Wa 1631/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na warunkach i zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych...
powyższą Uchwałę, odpis z protokołu Walnego Zgromadzenia zawierający zgodę na nabycie nieruchomości oraz wykreślenie hipoteki na warunkach określonych w niniejszym akcie...
1   Następne >   2