Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 371/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

nieważności decyzji Burmistrza Z. z dnia [...] 2014 r. nr [...] znak [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu działki nr [...] w Konarzewie., Przedmiotowe decyzje...
zostały wydane w następującym stanie sprawy., Decyzją nr [...] z dnia [...] 2014 r. Burmistrz Z. (dalej również: Burmistrz) ustalił na wniosek L. O. warunki zabudowy...

II SA/Bd 1117/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K. ., Do wydania...

II SA/Bd 1111/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
2009 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II SA/Gd 3/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
., nr [..], stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy z dnia 24 maja 2013 r., nr [..] ustalającą na wniosek skarżącej warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie...

II OSK 788/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy oddala...
Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy., Powyższe...

II SA/Bd 1116/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy 1. uchyla zaskarżoną...
r., nr [...], w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] położonej w K., Do wydania...

II OSK 1223/21 - Wyrok NSA z 2022-08-17

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną...
. nr [....], którą przeniesiono na N. P. i J. P. decyzję tego organu z [...] stycznia 2011 r. nr [...] o warunkach zabudowy w części dotyczącej działki nr [...], powstałej w wyniku...

II SA/Gd 507/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-06

zmiany decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. umarza postępowanie administracyjne, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz...
2015 r., nr [..], zmieniającą ostateczną decyzję Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2009 r., nr [..], o warunkach zabudowy., Zaskarżoną decyzję podjęto w następujących...

II SA/Gd 207/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją...
z dnia 23 sierpnia 2012 r. Prezydent Miasta ustalił, - na wniosek A. M. - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokalizacji budynku...

II SA/Op 135/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-11

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na 'dokończeniu budowy budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr a, [...], obręb [...]., W uzasadnieniu wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100