Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Lu 365/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-08

. i odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy M. P. z [...] r. w przedmiocie warunków zabudowy., Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:, Wspomnianą wyżej...
decyzją z [...] r. Wójt Gminy M. P. ustalił A. J. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie fermy drobiu w tym: budowie budynku inwentarskiego składającego...

II OSK 2066/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w S. z dnia 7 listopada 2013 r. nr ... w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną...
w S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 7 listopada 2013 r., nr ... w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Powyższy...

IV SA/Po 1244/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-05

z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę Sygn. akt IV SA...
o braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza R. nr [...] z dnia 15 lipca 2010 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii...

II OSK 1806/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

do Prezydenta m.st. Warszawy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 72 ust...

II SA/Lu 278/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-29

Decyzją z dnia [...] Wójt Gminy W. ustalił dla E. W. sp. z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji baterii słonecznych do wytwarzania...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nie zostało poprzedzone procedurą uzyskania uzgodnień m.in. z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, właściwym powiatowym...

II SA/Łd 29/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-09

w sprawie warunków zabudowy - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., po rozpatrzeniu odwołania A Spółki z ograniczoną...
marca 2016 r.) o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn.: 'Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 44...

II SA/Rz 1309/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-22

[...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy -skargę oddala- Przedmiotem skargi EK (dalej w skrócie: 'skarżąca') jest decyzja Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego w [.] (dalej w skrócie: 'SKO') z dnia [.] lipca 2016 roku, nr [.] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Kwestionowana decyzja zapadła...

II SA/Bd 387/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska, w skład którego wchodzą budynek mieszkalno-kontenerowy ze zbiornikiem na ścieki bytowe...

II SA/Rz 716/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-08-25

. U. z 2020r., poz. 293 ze zm., dalej 'u.p.z.p.'), która to podstawa dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy, a w konsekwencji wydana decyzja jest ze sobą wewnętrznie...
., Kolegium wyjaśniło, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu - jeżeli chodzi...

II SA/Po 298/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] maja 2018 r., [...] Burmistrz [...] (zwany dalej 'Burmistrzem') ustalił warunki zabudowy dla inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   39