Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Rz 934/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-23

: kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca wezwany został do nadesłania kopii decyzji o warunkach...
zabudowy nr [...] zaopatrzonej w klauzulę ostateczności - gdyż dotychczas przedstawiona takiej nie posiadała, oraz kopie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Rz 817/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-24

, a tym samym skarżący zobligowani byli do przedstawienia w załącznikach nr 4 'Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: kopię decyzji o warunkach zabudowy...
o warunkach zabudowy. Natomiast skarżący przestawił wyłącznie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej lokalizacji., Zgodnie z § 5 i ust. 3 pkt 13 Regulaminu...

II GSK 60/17 - Wyrok NSA z 2017-02-03

zagospodarowania przestrzennego - kopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skarżący zostali poinformowani...
o warunkach zabudowy. Natomiast spółka przestawiła wyłącznie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej lokalizacji. Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 13 Regulaminu konkursu...

II SA/Bd 144/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-22

., nie dokonała także korekty dostarczonych decyzji administracyjnych wydanych przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji...
o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę) oraz zgłoszenie robót budowlanych powinny być wydane w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz powinny uwzględniać...

V SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

wniosku jak i na etapie uzupełnień do pierwszego pisma P-1/369 nie dostarczono zatwierdzonego projektu, pozwoleń na budowy, warunków zabudowy pozwalających potwierdzić...
na to wezwanie Skarżący dołączył szereg dokumentów, w tym ponownie decyzję o warunkach zabudowy., Zaskarżonym obecnie pismem [...] znak sprawy [...] z [...] czerwca 2017 r. ARiMR...

I SA/Kr 374/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-25

. o warunkach zabudowy . Decyzją tą ustalono warunki zabudowy obejmujące budowę budynku magazynowo- produkcyjno-biurowego , budynku stróżówki , dróg wewnętrznych wraz...
zabudowy: Decyzja nr [...] wydana przez Burmistrza [...] i Gminy S. o warunkach zabudowy z dn. 22.05.2017, znak: [...] Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, iż obecnie...

I SA/Rz 933/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-31

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kopię prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy., Po drugie Wnioskodawca został wezwany do przedstawienia załącznika...
o dofinansowanie, w tym uzupełnił załącznik nr 4 do wniosku, przedkładając decyzję Nr [...] o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza [...] z dnia [...] kwietnia 2016r...

I SA/Rz 52/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ostateczną decyzje o warunkach zabudowy...
projektu budowlanego nie uległa jednak zmianie i w dalszym ciągu istnieje konieczność dołączenia do zgłoszenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

V SA/Wa 944/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

o funkcji agroturystycznej. Decyzja o pozwoleniu na budowę poprzedzona została decyzją o warunkach zabudowy, która z kolei stanowi, że inwestycja polegać...
budynku mieszkalnego. W dniu 6 listopada A. L. złożył w Urzędzie Gminy ... wniosek o wydanie postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o warunkach zabudowy, wydanej...

V SA/Wa 774/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-18

. S., B. S. i F. S.. Wskazany w przedmiotowych umowach okres dzierżawy budynku jest identyczny (01.06.2026r.)., Z przedstawionej przez K. S. decyzji o warunkach zabudowy...
wynika, że dnia 18.01.2012 r. Wnioskodawczyni zwróciła się o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku oraz zmianie...
1   Następne >   +2   +5   +10   31