Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

I SA/Kr 714/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-28

.), dalej: 'p.p.s.a.', Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania...
. W. rozstrzygnięcia stało się bezprzedmiotowe., Mając powyższe na uwadze Sąd, działając na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., umorzył postępowanie...

I SA/Kr 78/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-08

postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Przepis art. 161 § 2 P.p.s.a. stanowi, iż postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...
na posiedzeniu niejawnym., W przedmiotowej sprawie skarga została cofnięta skutecznie i cofnięcie to jest dopuszczalne, w związku z tym Sąd umorzył postępowanie na podstawie...

I SA/Bd 443/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-09

w ramach realizacji projektu postanawia: 1. umorzyć postępowanie 2. zasądzić od Zarządu Województwa K.-P. na rzecz M. W. i O. Sp. z o.o. w G. kwotę 571 (słownie: pięćset...
z dnia [...]r. nie jest zainteresowana kontynuacją postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Województwa K.-P. z dnia [...]r. W związku z tym wniosła o umorzenie...

III SA/Łd 265/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-06

[...] roku nr [...] w sprawie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić...
2018 r. godz. 9.00., W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa [...] wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na bezprzedmiotowość na podstawie art...

I SA/Sz 544/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-13

operacji 'Modernizacja świetlicy wiejskiej [...]'. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. G. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
operacji ' Modernizacja świetlicy wiejskiej [...]'., W odpowiedzi na skargę, Zarząd Województwa wniósł o umorzenie postępowania sądowego wobec uwzględnienia skargi...

II SA/Sz 1029/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-09

umorzyć postępowanie sądowe W dniu [...] r. M. T. wniósł za pośrednictwem organu, skargę na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej...
Straży Pożarnej w [...] wniósł o umorzenie postępowania w związku z tym, iż postanowieniem dnia [...] r. uwzględnił w całości, w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I SA/Sz 935/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-10

od wyników oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach polityki spójności p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w sprawie. Pismem z dnia 2 listopada 2017 r...
o umorzenie postępowania sądowego, ewentualnie o oddalenie skargi. Podniosła przede wszystkim, że postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe. Zarząd Województwa...

III SA/Po 291/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. H. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
wniósł o umorzenie postępowania sądowego na postawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Organ wyjaśnił, że odmowa...

I SO/Bk 2/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-03

. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 2. zwrócić SP w Z. cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych). , Pełnomocnik Skarżącego pismem procesowym...
.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania między innymi wówczas, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Cofnięcie skargi jest prawem strony i co do zasady...

I SA/Rz 146/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-23

od negatywnej oceny formalnej wniosku pn. 'Edukacja jako element innowacyjnego rozwoju Restauracji - [...]' -postanawia- 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić...
1 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie sądu, w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą ustawowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100