Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X
  • Symbol

IV SA/Wr 205/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

postanawia : umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Sygn. akt IV SA/Wr 205/05 2, Uzasadnienie, Skarżący pismem z dnia [...]r. poinformował Wojewódzki Sąd...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Cofnięcie skargi w niniejszej sprawie należy uznać za dopuszczalne., Wobec powyższego należało orzec...

IV SA/Gl 440/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Z. do składnia oświadczeń woli p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Wojewoda [...] wniósł...
[...] nr [...] odwołał M.G. z funkcjo p.o. Dyrektora Szpitala i cofnął udzielone jej pełnomocnictwo. W związku z tym wniósł o rozważenie możliwości umorzenia postępowania...

IV SA/Gl 441/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Z. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Wojewoda [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Szpitala i cofnął udzielone jej pełnomocnictwo. W związku z tym wniósł o rozważenie możliwości umorzenia postępowania., Zarządzeniem z dnia 29 maja 2013 r. wezwano skarżącego...

I GZ 33/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

przez stronę skarżącą szkół policealnych w Tarnowskich Górach., Spółka pismem z 5 lipca 2021 r. wniósł o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie na rzecz strony...
skarżącej od organu kosztów postępowania w kwocie [...] zł tytułem zastępstwa procesowego., WSA w Gliwicach postanowieniem z 6 lipca 2021 r. umorzył postępowanie oraz orzekł...

III SA/Gl 1819/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-05-23

niejawnym sprawy ze skargi H. W. na czynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej za rok 2021 postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe...
Powiatu [...] w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowego wobec dokonania przez organ czynności, której brak stanowił przedmiot skargi. Organ wskazał...

II SAB/Wa 164/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-24

ze skargi M.J. na bezczynność Zarządu Powiatu S. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie w sprawie; 2) zwrócić skarżącemu M.J....
w dniu [...] kwietnia 2013 r. odpowiedzi na skargę Zarząd Powiatu w S. wniósł o umorzenie postępowania w sprawie w związku z cofnięciem skargi przez skarżącego...

IV SA/Gl 910/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-13

t a n a w i a: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 12 września 2016 r. B.G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę Zarządu Powiatu...
przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; 2...

II SA/Ol 773/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-01

w Powiecie Działdowskim postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Zarządzeniem Nr 20/2013 z dnia 13 maja 2013 r., Starosta Działdowski ustalił procedury postępowania poszczególnych...
zarządzenia, Wojewoda cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:, Wobec skutecznego cofnięcia...

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś. postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął...

III SA/Łd 791/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-31

, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. III SA/Łd 791/17, Uzasadnienie, W dniu 12 czerwca 2002 r Zarząd...
. U z 2016 r poz. 718 ) dalej p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania :, 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, 2) w razie śmierci strony...
1   Następne >   +2   +5   +10   12