Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SA/Wa 1724/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-16

na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. S. Ś. pismem z dnia [...] maja 2011 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego., W odpowiedzi na skargę wniesiono m.in. o umorzenie postępowania sądowego wskazując, że zaskarżona uchwała utraciła...

I OSK 1044/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

[...] z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić A. D...
Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Mając powyższe na uwadze, ze względu na cofnięcie skargi kasacyjnej...

IV SAB/Wa 188/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

sprawy ze skargi S. L. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy postanawia: 1) umorzyć postępowanie...
orzeczono w pkt 1 sentencji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego., Zgodnie z art. 201 § 1 P.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu...

IV SA/Wr 382/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Ś. postanawia : umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 23 czerwca 2010 r. H. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

I SAB/Wa 73/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Zarządu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe...
w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz. U. z dnia 14 marca...

I SA/Wa 1984/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-09

oczekujących na najem lokalu mieszkalnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. W.Z. pismem z dnia 3 września 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę...

I SAB/Wa 262/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

niejawnym sprawy ze skargi A. B. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wynajęcie lokalu postanawia umorzyć postępowanie sądowe...
i sąd obowiązany jest wydać postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., Z akt...

I SA/Wa 1981/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-01

oczekujących na najem lokalu mieszkalnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. M.K. pismem z dnia 3 września 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wykazane w pkt 1 i 2. Przy czym podkreślić należy...

IV SAB/Wa 771/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-18

niejawnym sprawy ze skargi I. D. na bezczynność i przewlekłość Zarządu [...] w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy postanawia: umorzyć postępowanie...
, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W sprawie niniejszej Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne...

I SA/Wa 1010/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

. nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
uchwały, nr [...], co prowadzi do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym tej uchwały oraz podjęcia czynności w celu nadania biegu skardze skierowanej...
1   Następne >   +2   6