Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Kr 646/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

. nr [...] w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008r. postanawia: I umorzyć postępowanie sądowe II zwrócić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w K. kwotę 100 zł...
Komunalnego Gmin W., Z. i B. wobec cofnięcia skargi wniósł o umorzenie postępowania i zasądzenie na rzecz reprezentowanej przezeń strony kosztów zastępstwa procesowego...

I SA/Kr 645/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008r. postanawia: I umorzyć postępowanie sądowe II zwrócić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w K. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
wniósł o umorzenie postępowania i zasądzenie na rzecz reprezentowanej przezeń strony kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Ke 61/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-30

i skuteczne., Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Ppsa., O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie...
art. 232 § 1 pkt 1 Ppsa. Odnośnie wniosku o zasądzenie kosztów, to zgodnie z art. 201 § 1 Ppsa, w razie umorzenia postępowania skarżącemu przysługuje zwrot kosztów...

II SA/Ol 513/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-10

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LeIkowo postanawia: umorzyć postępowanie. Prokurator Rejonowy w Elblągu wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu o przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 dalej: p.p.s.a.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

I SA/Ol 145/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie WSA/post. 1 - sentencja postanowienia Wojewoda '[...]’ (zwany dalej skarżącym) wniósł...
na skargę, Związek Gmin wniósł o oddalenie skargi, z uwagi na brak wejścia w życie uchwały (brak publikacji), ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi...

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

użytkowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 15 grudnia 2008r. M. K. wniósł skargę na uchwałę Zarządu [...] z dnia [...] października 2008r. nr [...] w sprawie...
.) dalej zwanej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych (niż wymienione w pkt 1 i 2) przyczyn stało się bezprzedmiotowe...

II SA/Wa 1433/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-17

na liście osób oczekujących na najem lokalu postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie; 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. pełnomocnik skarżących podała, iż cofa skargę na powyższą uchwałę i wnosi o umorzenie postępowania sądowego jako bezprzedmiotowego i przyznanie kosztów. W uzasadnieniu...

IV SA/Wr 407/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

pogrzebu postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu 3 lipca 2013 r. Wojewoda D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, skargę...
jest dopuszczalne., W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W konsekwencji...

I SA/Wa 2339/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

do najmu lokalu postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 11 października 2010 r. J. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływana dalej jako 'P.p.s.a.' Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania...

II SA/Ol 338/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-27

i porządku na terenie Gminy Lelkowo postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 22 marca 2013r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Zgodnie z art. 60 wskazanej ustawy skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd...
1   Następne >   3