Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Bd 153/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-14

wojskowej postanawia umorzyć postępowanie. M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) umorzył postępowania w sprawie. ...

III SA/Kr 364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska orzeczeniem z dnia [...] 1998 r. nr [...] na podstawie dokonanych rozpoznań lekarskich określiła...
z dnia [...] 1999 r. na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego- umorzył postępowanie wszczęte przez WKU w dniu 12 czerwca 1997 r. związane...

II OSK 2342/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

. umorzyć postępowanie kasacyjne 2. zwrócić R. W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (słownie: sto) zł...
z dnia 22 października 2012 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, że cofa skargę kasacyjną i wnosi o umorzenie postępowania w sprawie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II OSK 907/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

zabezpieczenia lotów postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1359/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
pełnomocnika skarżącego, w którym cofnął on skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 60...

III SA/Gd 511/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-16

., nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie; 2. umorzyć postępowanie w sprawie. H.W. wniósł skargę...
jej otrzymania. Stosownie zaś do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn...

II SA/Bd 330/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-10

Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie. II SA/Bd 330/09, Uzasadnienie, P...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1253/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

niezdolności do szkolenia lotniczego w charakterze kandydatki na pilota postanawia - umorzyć postępowanie - Przedmiotem skargi A. P. jest orzeczenie Wojskowej Komisji...
o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

IV SA/Wr 137/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-15

. Nr [...] w sprawie zdolności do służby wojskowej postanowił : - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. IV SA/Wr 137/04 2, Uzasadnienie., Skarżący...
) sąd administracyjny jest związany oświadczeniem tej treści., Stosownie więc do treści art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy należało umorzyć postępowanie w tej sprawie., Dlatego...

II SA/Bd 1048/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-13

do zawodowej służby wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie W dniu 4 grudnia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga A. M. na orzeczenie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.) umorzył postępowania w sprawie. ...

II SA/Bd 518/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-03

umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 15 maja 2007 r. J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji...
, poz. 1270 z późn. zm.) umorzył postępowanie w sprawie. ...
1   Następne >   +2   +5   +10   16