Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OSK 2183/16 - Wyrok NSA z 2017-08-23

. z o.o. w [...] na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] 2016 roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1/ oddala skargę kasacyjną...
Przemysłu Mięsnego ... Sp. z o.o. w ... i uchylił decyzję ... Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w ... z dnia ... 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania., W uzasadnieniu...

II OSK 1912/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

W. P. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
od decyzji zawieszającej zatwierdzenie zakładu przetwórstwa mięsno-rybnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić W. P. ze środków budżetowych...

II SA/Wr 795/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-14

. sprawy ze skargi W. P. działającego pod firmą [...] na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z poźn. zm.), umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w K. z dnia [...] r. nr [...]zawieszającej...

II SA/Ke 701/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-22

. S. - 'A.' Spółka Jawna w C na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr [...] z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia...
: umorzyć postępowanie. W dniu 29 grudnia 2006 r. J. i G. S.- 'A.' Spółka Jawna w C. wnieśli skargę na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach nr [...] z dnia...

II SA/Bd 794/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-09-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Wojewódzki Lekarz Weterynarii z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania dotyczącego...
. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) na rzecz skarżącej kwotę [...](dwieście) zł uiszczoną tytułem...

II SA/Ke 154/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-26

. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowe...
sądowego. II SA/Ke 154/06, UZASADNIENIE, Decyzją nr [...] z dnia [...]Wojewódzki Lekarz Weterynarii umorzył postępowanie odwoławcze wywołane wniesieniem przez A. J. i G. S...

II SA/Wr 727/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zakazu wprowadzenia brojlera...
Powiatowego Lekarza Weterynarii w T. z dnia [...] r., nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie zakazu wprowadzania brojlera kurzego z kurnika [...] należącego do A. Sp. z o.o....

II OSK 1911/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

tytułem kosztów urzędowych badań laboratoryjnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić W. P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Zgodnie z art. 193 p.p.s.a....

II OSK 1341/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne 2. zwrócić Z. P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej...
§ 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W myśl art. 193 p.p.s.a. jeżeli nie ma szczególnych...

II OSK 2826/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

[...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności polegającej na udzielenia schronienia bezdomnym zwierzętom postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a.)., W związku z tym, że organ odwoławczy skutecznie cofnął skargę kasacyjną od wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   15