Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

II GW 38/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Transportu Drogowego, które to decyzje zostały uchylone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a postępowania zostały umorzone., W celu rozstrzygnięcia...
. I. P. sp. z o.o. z dnia 16 stycznia 2018 r. zawierające wezwania do zwrotu kwot wpłaconych z zastrzeżeniem zwrotu w związku z uchyleniem decyzji i umorzeniem postępowań...

II SA/Bd 795/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-04

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.)- zwanej dalej p.p.s.a., skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu...
środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich...