Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 362/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-21

Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od L...
[...] kwietnia 2021 r., nr [...] L. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w L. umorzył postępowanie odwoławcze., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie sprawy...

II SA/Kr 587/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-06-29

umorzyć postępowanie UZASADNIENIE., Zaskarżoną decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]. 2005 r. znak [...] orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji...
. 54 § 3 p.o.p.s.a., wzruszenia swojej decyzji ostatecznej, stanowiącej przedmiot niniejszej skargi sądowej, zmienił rozstrzygnięcie swojej decyzji i umorzył postępowanie...

II SA/Rz 814/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-17

stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji stwierdzającej chorobę zawodową - postanawia - umorzyć postępowanie. Postanowieniem z dnia [...] lipca 2006...
zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w przedmiocie dopuszczalności odwołania (k. 82 akt administracyjnych), Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. Sąd...

II SA/Rz 1283/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-09

w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 10 października 2022 r. do Wojewódzkiego...
Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wniósł o umorzenie postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowego. Organ podał, że postanowieniem z 6 października 2022 r...

II SA/Rz 974/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-10-19

2020 roku nr [...] w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 1...
. nr [...] i umorzył postępowanie organu I instancji (pkt 2 decyzji); stwierdził, że wydanie zaskarżonej decyzji przez [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia...

III SA/Gl 703/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-30

zawodowej postanawia : umorzyć postępowanie sądowe. Pismem procesowym, które wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu [...] r. pełnomocnik skarżącego...
wniósł o umorzenie postępowania sądowego z mocy art. 161 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153...

III SA/Kr 212/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

a w i a : umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 27 czerwca 2008 r. żona zmarłego J. R., jako jego spadkobierczyni cofnęła skargę., Sąd uznając cofnięcie za dopuszczalne na mocy...
art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł...

III SA/Lu 619/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-02

umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu postanawia: odrzucić skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2015 r. L. Państwowy Wojewódzki Inspektor...
Sanitarnego . z dnia [...] listopada 2014 r. o umorzeniu postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

II SA/Sz 985/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-11-20

a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 14 września 2019 r. J. Ś. wniósł sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie od decyzji...
2 p.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, które to orzeczenie może zapaść na posiedzeniu niejawnym...

III SA/Lu 771/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-13

z siedzibą w P. na decyzję L. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] sierpnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu...
decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia 29 maja 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c...
1   Następne >   +2   +5   +10   37