Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Lu 219/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-24

uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania dotyczącego usunięcia niezgodności w operatach ewidencji gruntów postanawia: umorzyć postępowanie. Zaskarżonym postanowieniem...
o umorzeniu postępowania dotyczącego usunięcia niezgodności w operatach ewidencji gruntów., Na decyzję tę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniosła Gmina...

II SA/Rz 315/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-06

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
[...] lutego 2013 r., nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące okoliczności faktyczne i prawne: decyzją...

II SA/Rz 1011/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-31

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia...
[...] sierpnia 2011r. Nr [...], utrzymująca w mocy wydaną z upoważnienia Starosty [...] decyzję z dnia [...] maja 2011r. Nr [...] o umorzeniu postępowania administracyjnego...

II SA/Wr 2734/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-14

postępowanie. Sygn. akt 3 II SA/Wr 2734/02 2, Uzasadnienie, Pismem z dnia 3.12.2004 r. strona wniosła o umorzenie postępowania i przedłożyła decyzję Burmistrza Miasta...
i Gminy N. z [...] Nr [...], którą umorzono postępowanie w przedmiocie rozgraniczenia przedmiotowych w sprawie działek. W ocenie stronie nie ma więc już podstaw...

II SA/Rz 674/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

2013r., nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe Decyzją z dnia [...] maja 2013r...
postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy stało się ono bezprzedmiotowe. Sytuacja taka zachodzi w przypadku skutecznego cofnięcia skargi przez skarżącego (art. 161 § 1...

III SA/Kr 857/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-21

. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe J. Ł. zaskarżył ostateczną decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia ; czerwca 2009r, nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Starosty w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Pismem z dnia 27...

III SA/Kr 687/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-09-29

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismami z dnia [...] 2006 r. i [...] 2006 r. skarżący cofnęli skargę., Sąd...
uznając cofnięcie za dopuszczalne na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

VIII SA/Wa 758/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-06

[...] czerwca 2011 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wydania informacji z ewidencji gruntów i budynków postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] lipca 2011 r...
[...] czerwca 2011 r. w przedmiocie odmowy wydania informacji z ewidencji gruntów i budynków., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wobec uwzględnienia...

I OSK 1958/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ewidencji gruntów postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne W dniu...
skargę kasacyjną, wnosząc o umorzenie postępowania kasacyjnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

III SA/Gd 97/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-16

umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków postanawia: umorzyć postępowanie. T. O. (dalej jako: 'skarżący) wniósł...
w mocy decyzję Starosty W. z dnia 2 września 2020 r., którą umorzono w całości postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie wprowadzenia do operatu ewidencyjnego zmian...
1   Następne >   +2   +5   +10   94