Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Gl 614/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-08-01

a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 15 lutego 2021 r. W. W. (dalej: 'Skarżący') wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...
w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Natomiast stosownie do brzmienia art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

IV SA/Gl 633/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-10-24

postanawia : umorzyć postępowanie sądowe J. L. w dniu [...] złożył skargę na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zmiany...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, a w § 2, że postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

III SAB/Gd 183/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-01-23

: 1. umorzyć postępowanie w sprawie; 2. zwrócić Komendantowi Miejskiemu Policji w Słupsku uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 (sto) złotych. W dniu 25 października 2022 r...
1 p.p.s.a. obligowało Sąd do umorzenia postępowania., Zwrot wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że od pisma cofniętego do dnia...

III SAB/Gd 184/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-01-23

: 1. umorzyć postępowanie w sprawie; 2. zwrócić Komendantowi Miejskiemu Policji w Słupsku uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 (sto) złotych. W dniu 25 października 2022 r...
1 p.p.s.a. obligowało Sąd do umorzenia postępowania., Zwrot wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., który stanowi, że od pisma cofniętego do dnia...

IV SA/Wr 248/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

wojskowej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca pismem z dnia [...] r. cofnęła skargę wniesioną w dniu...
. W konsekwencji na podstawie art. 161 § l pkt l ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu. ...

IV SA/Po 830/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-10-07

a w i a: umorzyć postępowanie /-/ P. Miładowski W toku postępowania sądowo-administracyjnego skarżący w związku z powiadomieniem go o uwzględnieniu zarzutów skargi...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2004 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) należało umorzyć postępowanie, orzekając jak na wstępie...

III SA/Łd 526/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-06-17

[...] złożonym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi [...] Wojewódzka Komisja Lekarska w Ł. wniosła o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd...
. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe., Jedną z przyczyn uznania postępowania...

IV SA/Gl 1011/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-17

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe 2, U Z A S A D N I E N I E, G. K. w dniu [...] r. złożył skargę na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w K. z dnia [...] r...
przed sądami administracyjnymi stanowi w § 1 pkt. 3 , że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, a w §...

IV SA/Wr 249/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-11

Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem...
go za niezdolnego do odbycia służby wojskowej na czas pokoju przyznając mu kategorię 'D'., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:, Przepis art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu...

IV SA/Wr 479/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-05

postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym W rozpoznawanej sprawie R. U. - U., pismem z dnia [...] r. złożył do Wojewódzkiego Sądu...
ze zm.) postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu. ...
1   Następne >   +2   4