Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I SAB/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-08

Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W dniu 9 czerwca 2017 r. J.K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę...
na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Z akt administracyjnych sprawy wynikał następujący stan faktyczny sprawy:, Decyzją z dnia...

III SA/Łd 846/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-04

i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia szkoły specjalnej postanawia : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. a.l. Rzecznik Praw Dziecka wniósł...
niepełnosprawnego wraz z opiekunem i udzielił informacji na ten temat skarżącemu. W związku z powyższym wniósł o umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość...

II SAB/Bk 51/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy H. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe...
w sprawie W piśmie z dnia [...] stycznia 2008 r. (data wpływu do Sądu) skarżący - J. S. złożył wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zainicjowanej skargą...

II SAB/Rz 15/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-10

niejawnym sprawy ze skargi E.G. na bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe W dniu 27 lutego...
udzielenia informacji publicznej. Skarga została złożona w siedzibie organu w dniu 10 lutego 2017 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

II SAB/Rz 4/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-27

niejawnym sprawy ze skargi S.S. na bezczynność Wójta Gminy w sprawie zameldowania na pobyt stały postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem procesowym...
jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy, Sąd uznał cofnięcie za dopuszczalne...

II SAB/Gd 58/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-27

. Ś. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić skarżącej M. Ś. ze Skarbu Państwa...
wieczystego w prawo własności Ośrodka Wypoczynkowego N., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy wniósł o umorzenie postępowania w związku z udostępnieniem skarżącej pismem...

II SAB/Op 10/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-03-30

niejawnym w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A w J. na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić...
, co potwierdza wyciąg bankowy znajdujący się w aktach sprawy (por. k-18 akt)., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o:, 1) umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt...

II SAB/Bd 72/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-10

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzenie postępowania. ...
postępowanie II SAB/Bd 72/04, UZASADNIENIE, Pismem z dnia 2 maja 2005 r. skarżący cofnął skargę., Uzasadnia to, na podstawie art. 161 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB/Bk 31/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o umorzenie postępowania o wydanie...
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie W dniu 21 kwietnia 2010r. J...

II SAB/Bk 31/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-04-22

przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej: 'p.p.s.a.') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę...
. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym. W myśl natomiast art. 60 tej ustawy skarżący może cofnąć skargę, a jej cofnięcie wiąże sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100