Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SAB/Gd 6/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-23

Skarbowego w w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. postanawia: 1 . umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Naczelnika Urzędu Skarbowego w na rzecz skarżącego...
art. 161 § 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania...

I SA/Kr 245/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-03-29

postępowania odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącym uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), 3...
z dyspozycją art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie Sądu rozpoznającego...

I SAB/Kr 6/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-24

2011r. oraz od stycznia do grudnia 2012r. postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić stronie skarżącej T. Sp. komandytowa w K. 100 zł (słownie: sto złotych...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...

I SA/Łd 1783/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-01-20

nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za m-c lipiec 2003 r. p o s t a n a w i a : 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzki Sadem Administracyjnym; 2...
administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) orzec o umorzeniu postępowania sądowego., Uiszczony wpis sądowy...

I SA/Po 536/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

zaległości z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: umorzyć postępowanie /-/ J.Ruszyński Spółka z o.o. I. w P. pismem z dnia 01...
. Orzeczono więc na podstawie art. 60 i 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm...

I SA/Kr 1066/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-20

Spółki za uzasadniony i umorzyć postępowanie egzekucyjne, zgodnie z dyspozycją art. 34§4 w zw. z art. 33 pkt 9 u.p.e.a. W ocenie Sądu ww. organ powinien także niezwłocznie...
egzekucyjny za uzasadniony. W związku z tym postanowieniem z 12 września 2011 r. Naczelnik II Urzędu Skarbowego uznał zarzuty za uzasadnione i umorzył postępowanie egzekucyjne...

I SA/Kr 1705/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-12

niejawnym sprawy ze skargi E. J., K. J., M. J., M. Ż., postanawia umorzyć postępowanie sądowe w stosunku do: E. J. oraz K. J. Z. J. J. wniósł do tut. Sądu w dniu 29 lipca...
której wszczęto w/w postępowanie egzekucyjne, względnie na bezczynność w/w organu podatkowego. Ze skarżącym nawiązano korespondencję w celu wyjaśnienia, jakie dokładnie...

I SA/Gd 955/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-02

jako przyczynę skargi podała umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, postanowieniem z dnia [...], wydanym na wniosek wierzyciela tj...
administracyjnego., Należy jeszcze zauważyć, że umorzenie postępowania egzekucyjnego postanowieniem z dnia [...] dotyczy egzekucji zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 517/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

na ww. decyzję, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz o umorzenie postępowania, a także zasądzenie kosztów...
Strona zarzuca naruszenie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p. poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie umorzenia postępowania podatkowego w sytuacji, w której brak...

I SA/Kr 874/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-07-07

1998, 2000, 2001 postanawia umorzyć postępowanie sądowe W dniu 21.11.2002 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu wydał decyzję nr US.11-4216/33/02 w przedmiocie orzeczenia...
Administracyjny w Krakowie na podstawie przepisu art. 161 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
1   Następne >   +2   6