Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 19/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-26

skarżącego warunkowe umorzenie postępowania karnego wyznaczając mu okres próby dwóch lat, a ponadto nałożył na niego obowiązek naprawienia szkody., Skarżący wnioskiem...
może dokonać wypłaty zawieszonej części uposażenia, tj:, - umorzenie postępowania karnego lub dyscyplinarnego,, - uniewinnienie prawomocnym wyrokiem sądu., Organ stwierdził...

II SA/Sz 915/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-16

niejawnym wniosku o umorzenie postępowania z powodu cofnięcia skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powołania...
do odbycia zasadniczej służby wojskowej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia '[...]' D. P. cofnął swoją skargę wniesioną do Sądu na opisaną we wstępie...

II SA/Bd 659/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-05

. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie...
., W związku z tym oświadczeniem pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Ke 659/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-05

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, decyzją z [...], po rozpatrzeniu...
i umorzył w całości postępowanie w sprawie powołania J.L. do terytorialnej służby wojskowej., Dalej organ odwoławczy podniósł, że w pełni podziela stanowisko Wojskowego...

IV SA/Gl 586/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-24

Sztabu Wojskowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie. Wojskowy Komendant Uzupełnień...
decyzji., W piśmie procesowym z dnia [...]r. skarżący wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, bowiem z chwilą wprowadzenia tzw. armii zawodowej...

II SA/Bk 635/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-01-18

na długotrwałe szkolenie wojskowe p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie Pismem procesowym z dnia 12 stycznia 2007r. skarżący M. T. cofnął skargę...
, poz. 1270 ze zm.)., Uznając cofnięcie niniejszej skargi za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy...

II SAB/Sz 21/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-31

maja 2012 roku sprawy ze skargi Z. G. na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie wydania zaświadczenia p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Przyczyną umorzenia...

III SA/Łd 492/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-28

[...] roku stanowiącej przedmiot skargi, wnosi o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na bezprzedmiotowość., Mając powyższe na uwadze, wezwano skarżącego do wypowiedzenia...
, na zarządzenie z dnia 5 marca 2009 roku, wpłynęło pismo organu administracji podtrzymujące wniosek o umorzenie postępowania. Jednocześnie nadesłano decyzję Szefa Wojewódzkiego...

II SA/Sz 542/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-12

z ćwiczeń., W odpowiedzi na skargę Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. wniósł o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu organ wskazał, że decyzją Nr [...] z dnia...
czerwca 2019 r. w Jednostce Wojskowej Nr [...] w S. i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł...

II SA/Bd 726/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-09

należności pieniężnej przeznaczonej na zakup indywidualnego sprzętu i wyposażenia wojskowego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej jako 'P.p.s.a.' i wniósł o umorzenie postępowania. Wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy organ przekazał do Sądu własną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   20