Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 3371/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2018 r. wpłynęło skierowane do Szefa Urzędu pismo pełnomocnika z [...].09.2018 r., złożone w imieniu T. M., w którym zwrócił się o umorzenie postępowania...

II OSK 2078/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 marca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., Komendant [...] Oddziału Straży...

II OSK 2274/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla zaskarżoną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r...
Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Komendant...

V SA/Wa 1697/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-05

[...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. oddala skargę Skarżący S. K...
z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Wojewoda M. umorzył wszczęte wnioskiem z dnia [...].03.2009 r. postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia S. K. zezwolenia...

II OSK 1152/18 - Wyrok NSA z 2018-09-07

do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] maja 2017 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W dniu 24 sierpnia 2016 r. A. B...

V SA/Wa 1782/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-10

w sprawie o nadanie statusu uchodźcy postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] czerwca 2010 r...
. z których informuje, że zamierza dobrowolnie powrócić do kraju pochodzenia a w związku z tym złożył wniosek o umorzenie postępowania z wniosku z 23 marca 2010 r...

V SA/Wa 595/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

podróży dla cudzoziemca; postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z ... lutego 2011 r. R. M. (zwany dalej: skarżącym), wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
i wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30...

II OZ 570/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

kary administracyjnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję...
., W piśmie z 2 maja 2014 r. T. cofnęły wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i wniosły umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie. Wniosły...

IV SA/Wa 2231/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

dokumentu podróży postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącej [...] kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem...
o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na fakt, że decyzją z [...] września 2012 r. nr [...] uwzględnił skargę [...] i uchylił w całości zaskarżoną decyzję z [...] lipca...

II OSK 3679/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-11

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu postanawia: umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wyrokiem...
do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] października 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył...
1   Następne >   +2   +5   +10   74