Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

I OSK 1392/06 - Wyrok NSA z 2007-12-07

Cywilnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
skargi Z. S. na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania konkursowego nr [...] na stanowisko dyrektora Departamentu...

IV SAB/Wa 173/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-12

Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania Zobowiązuje Szefa Służby Cywilnej do rozpoznania wniosku skarżącego Z. S. z dnia...
postępowania administracyjnego w przedmiocie umorzenia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w nowo wszczętym postępowaniu- konkursie mającym...

II SA 1934/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-17

nr [...] w przedmiocie obsadzenia stanowiska 2. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla...
[...] kwietnia 2003 r., nr [...] - wydanym na podstawie art. 104 § 1 i art. 105 kpa - umorzył postępowanie w sprawie z wniosku p. B. G. z powodu jego bezprzedmiotowości...

II SA/Wa 2616/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-11

. nr [...] w przedmiocie przeprowadzenia ponownego konkursu na stanowisko Dyrektora Biura [...] w Ministerstwie Finansów Sygn. [...] postanawia: - umorzyć postępowanie...
w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia wniosku postępowanie sądowe wszczęte na jego podstawie ulega umorzeniu (art. 161...

IV SAB/Wa 174/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-02

cywilnej oraz niezawarcia przez Szefa Służby Cywilnej lub niespowodowania zawarcia umowy o pracę postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącemu 100 (sto...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) postępowanie takie ulega umorzeniu., Na tej podstawie Sąd orzekł jak w sentencji. ...

VI SAB/Wa 31/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24

Służby Cywilnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
konkursowe., Pismem z dnia 22 czerwca 2004 r. Z. S., zwrócił się do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego - konkursu na stanowisko...

IV SA/Wa 929/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-04

postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2006 r. sygn. akt IV SA/Wa 1739/05 postanawia: -umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie...
wniosku A. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym...

IV SA/Wa 930/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-04

postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2006 r. sygn. akt IV SA/Wa 1954/05 postanawia: -umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie...
wniosku A. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym...

IV SA/Wa 931/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-22

postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2006 r. sygn. akt IV SA/Wa 1955/05 postanawia: - umorzyć postępowanie z wniosku...
wniosku A. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi A. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym...

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

[...] a postępowanie w sprawie umorzył. W uzasadnieniu po raz kolejny powołał się na umowy licencyjne dotyczące omawianych materiałów i wynikające z tych umów majątkowe prawa...
informacjom charakteru informacji publicznych, narusza prawo. Jej wadliwość wynika także z tego, że organ umorzył postępowanie pierwszej instancji w sytuacji, gdy ustawa...
1   Następne >   +2   4