Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 2714/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

. Skarżący wniósł również o umorzenie postępowania., Ustosunkowując się do powyższego wniosku Szef Agencji Wywiadu w piśmie procesowym z dnia 15 lutego 2012 r. wniósł...
o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 ustawy - Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 2140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Wywiadu z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
wniósł również o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

I OSK 1031/15 - Wyrok NSA z 2016-06-01

, przyznanej decyzją z dnia [...] sierpnia 2010 r. Po analizie stanowiska skarżącego, zawartego w piśmie z dnia [...] czerwca 2011 r. i jego wniosku o umorzenie postępowania...
w sprawie, Szef SKW decyzją z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], na podstawie art. 105 § 1 i art. 107 § 4 K.p.a., umorzył w całości to postępowanie. Decyzja nie zawierała...

II SAB/Wa 30/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

ze skargi W. B. na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: umorzyć postępowanie...
skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

sprostowania świadectwa służby postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W. B. w dniu 26 stycznia 2009 r. wniósł do Wojewódzkiego...
Sądzie Administracyjnym w Warszawie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że Szef Agencji Wywiadu pismem z dnia [...] marca 2009 r...

I OSK 984/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne. 2. zwrócić Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego cały uiszczony wpis od skargi kasacyjnej, tj...
pismem z dnia 26 sierpnia 2010 r. pełnomocnik Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego cofnął skargę kasacyjną oraz wniósł o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem...

IV SA/Wa 3328/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
[...] sierpnia 2016 r. nr [...], uchylił własną decyzję oraz umorzył postępowanie w sprawie., II. Stan sprawy, poprzedzający wydanie przez Szefa Agencji Wywiadu zaskarżonej...

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

postępowania administracyjnego., W odpowiedzi na skargę Szef SKW wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na załatwienie sprawy przez organ., W piśmie z dnia 4 października 2011...
oraz umorzenia postępowania stosownie do art. 16 ust. 1 ww. ustawy. W świetle przedstawionej argumentacji, w niniejszej sprawie nie mogły mieć również zastosowania regulacje zawarte...

II SAB/Wa 629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

)., Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2...
w takich przypadkach, gdy żądana informacja jest informacją publiczną, lecz organ odmawia jej udostępnienia, bądź zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania (art. 16 ust. 1...

II SAB/Wa 992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

decyzji innej treści. Jednocześnie w przypadku oświadczeń o charakterze mieszanym interes społeczny będzie przemawiać przeciwko umorzeniu postępowania wszczętego...
zakwestionowania, umorzenie postępowania tylko z tego powodu, że strona o to wnosi byłoby działaniem sprzecznym zarówno z prawem, jak i z interesem społecznym...
1   Następne >   2