Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 2028/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego decyzją z dnia...
rozkazem personalnym z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] o zawieszeniu w czynnościach służbowych na okres trzech miesięcy, umorzył postępowanie odwoławcze., Powyższa decyzja...

II SA/Wa 676/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-12

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego oddala skargę. Dyrektor Biura Kadr ABW...
. Te okoliczności miały wpływ na długość prowadzenia tegoż postępowania., Dnia [...] grudnia 2014 r. dyrektor Biura Kadr ABW, postanowieniem, Nr [...], umorzył postępowanie...

I OSK 819/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-14

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Mając na uwadze złożone pismo...
należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie zaszły przesłanki do umorzenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w oparciu powołany powyżej przepis., Z powyższych...

II SA/Wa 2029/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

ze skargi J. G. na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego...
Wewnętrznego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego z dnia [...] października 2015 r., postanowieniem z dnia [...] października 2015 r. nr [...] utrzymał zaskarżone...

II SAB/Wa 77/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia - umorzyć postępowanie w sprawie. Pismem...
zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Wa 77/09., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego., Pismem z dnia 08 października 2009 r...

III OSK 3573/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-16

kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie wyżej wskazanych przepisów, umorzył postępowanie kasacyjne. ...
postępowanie kasacyjne. Wyrokiem z 17 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 585/19) oddalił skargę M. N. na decyzję Szefa Agencji...

II SA/Wa 1808/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. M. S. pismem z dnia 23 czerwca 2015 r., cofnął wniesioną skargę na decyzję Szefa...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2)., Z powyższych względów...

II SAB/Wa 11/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-27

personalnego z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - W dniu 6 grudnia 2011 r. J.S. skierował...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie, o oddalenie z uwagi na fakt, że nie pozostaje w bezczynności, ponieważ rozkazem personalnym z dnia [...] stycznia...

II SA/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego postanawia: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
Dyrektora Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego wszczętego w dniu [...] lipca 2012 r...

II SA/Wa 2221/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-11

postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 lipca 2005r. o sygnaturze akt II SA/Wa 727/05 oddalił skargę R.K....
2006r. R.K. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo, w którym oświadczył, że cofa skargę w niniejszej sprawie i wnosi o umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   22