Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I SA/Gd 1721/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 października 2017 r...
Miasta G. (dalej jako 'Prezydent Miasta') z dnia 21 czerwca 2017 r. odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

III SA/Kr 283/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-04

. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
. Burmistrz Gminy A decyzją z dnia [...] 2014 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 105 § 2 kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie...

II SA/Po 652/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z powołaniem na art. 105 §1 kodeksu postępowania administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

III SA/Kr 1480/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

września 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej...
Miasta i Gminy odmówił umorzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w S, stanowiącej działkę nr 2474, objętą księgą wieczystą [...] będącą własnością J...

IV SA/Wa 2309/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Pismem z dnia 14 lutego 2012 r. A. B. zwrócił...
postępowania złożył wniosek o umorzenie postępowania rozgraniczeniowego oraz oświadczył, że wycofuje wniosek w sprawie rozgraniczenia nieruchomości., Wobec powyższego...

I OSK 1019/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

w O. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 stycznia 2013r. o sygnaturze akt IV...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pismem z dnia [...] lutego 2012 r. A. B. zwrócił...

II SA/Wr 545/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-24

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej 'k.p.a.', Prezydent Miasta Ś. umorzył na wniosek P. Sp. z o.o. postępowanie administracyjne...
się na art 105 § 1 k.p.a., umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia. Wobec niewniesienia odwołania...

I SA/Lu 709/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] w przedmiocie umorzenia postępowania prowadzonego na wniosek J. A. o umorzenie egzekucji., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy., Prezydent Miasta L...

III SA/Wa 2448/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi M.W. (dalej: strona lub skarżący...
i odsetek, i odmawiającego umorzenia postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...

IV SA/Po 796/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-09-15

umorzenia postępowania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącym J. K. i S. K. kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Pismem z dnia 29 czerwca 2022 r. skarżący: J. K., S. K., Z. S., J. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   100