Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

V SA/Wa 382/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-20

unijnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe. 2. zasądzić od Samorządu Województwa M. na rzecz Gminy O. M. kwotę 200 zł (słownie dwieście złotych) tytułem zwrotu...
., W odpowiedzi na skargę z dnia 17 maja 2018 r. pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ponieważ uwzględnił skargę w całości na podstawie art. 54 § 3...

V SA/Wa 15/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić Gminie [...] wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych), z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II GSK 905/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić G. K. ze środków...
. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 2657/12 oraz wniósł o umorzenie postępowania...

III SA/Po 1202/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-22

pomocy finansowej postanawia: postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić skarżącemu wpis w kwocie [...] złotych Strona pismem z dnia 10 września 2014 r. cofnęła...
należało orzec o umorzeniu postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt. 1 p. p.s.a. - jak w punkcie I postanowienia., O zwrocie skarżącemu uiszczonego wpisu Sąd...

V SA/Wa 136/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-03

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacić na rzecz Gminy B. kwotę 200 zł (słownie...
postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W konsekwencji postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie podlegało umorzeniu na podstawie...

I SA/Rz 249/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-04-16

placu przeznaczonego na cele rekreacyjne w miejscowości M. Gmina K.' - p o s t a n a w i a - I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, II. zwrócić skarżącej Gminie K...
w związku z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie sądowe należało umorzyć., O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ...

I GSK 1248/19 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Administracyjny nie stwierdził również podstaw do odrzucenia skargi oraz umorzenia postępowania przed Sądem I instancji, co obligowałoby do wydania postanowienia w trybie art...
Województwa Mazowieckiego 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28...

I SA/Ol 533/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-18

zarządzającą lub pośredniczącą (pkt 1 b); oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia (pkt 2); umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe (pkt 3...
Grupy Działania na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. W dniu 16 stycznia 2017 r. M. J. (dalej 'wnioskodawca...

III SA/Kr 190/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

, że w niniejszej sprawie nie zachodzi żadna przesłanka umorzenia postępowania sądowego, ponieważ postępowanie sądowe nie stało się bezprzedmiotowe. Fakt uchylenia...
. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...

III SA/Kr 193/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-06

również podkreślić, że w niniejszej sprawie nie zachodzi żadna przesłanka umorzenia postępowania sądowego, ponieważ postępowanie sądowe nie stało się bezprzedmiotowe. Fakt...
o art. 8 § 1, art. 50 § 1, art. 53 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz...
1   Następne >   2