Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I OSK 1275/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

. na uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego postanawia: oddalić skargę...
Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że R. M. złożył oświadczenie...

III SA/Gl 1802/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-03-07

2022 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Rektora 'A' w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie: skreślenia z listy studentów postanawia: umorzyć postępowanie...
, wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na okoliczność, iż działając w trybie autokontroli, o którym mowa w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

IV SA/Gl 21/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-26

2010 r. sprawy ze skargi T. O. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie spraw studentów postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2...
[...] Nr [...] uchylił swoją decyzję z dnia [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Od decyzji tej skarżący...

I SA/Wa 2158/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-05

. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Rektora Wyższej Szkoły [...] w W. na rzecz skarżącej I. C. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...
. nr [...], wydaną w przedmiocie różnic programowych., W odpowiedzi na skargę Rektor Szkoły Wyższej [...] w W. uznał w całości żądania skargi i wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Sz 936/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-25

: umorzyć postępowanie sądowe. A. S., dalej jako 'Skarżący', pismem z dnia [...] września 2020 r., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ze skargą...
na decyzję Rektora [...] z dnia [...] września 2020 r. o skreśleniu z listy studentów., Rektor, składając odpowiedź na skargę, wniósł o umorzenie postępowania z uwagi...

II SA/Ol 681/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-16

chemiczna i procesowa -zawieszenie postępowania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zasądzić od Rektora Uniwersytetu w O. na rzecz skarżącego kwotę 340 złotych...
własnoręcznie podpisany przez stronę., W odpowiedzi na skargę Rektor Uniwersytetu w O. wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Wskazano, iż organ...

III SA/Łd 168/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-10

Rektora 'A' w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie postanawia: 1/ umorzyć postępowanie...
[...] w [...] z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie., W dniu 9 listopada 2020 roku do Sądu wpłynęło...

II SA/Ol 424/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-19

angielskim postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić P. B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 zł. (słownie dwieście złotych). Z przekazanych Wojewódzkiemu...
jej uchyleniem i umorzeniem postępowania, a nie przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. W tych okolicznościach wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji...

II SA/Ol 426/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-18

1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić P. B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 zł. (słownie dwieście złotych). Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
została na przepisie regulaminowym, a zatem wydana została bez podstawy prawnej, co powinno skutkować jej uchyleniem i umorzeniem postępowania, a nie przekazaniem sprawy...

II SA/Ol 425/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-22

filologia polska postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić P. B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) Decyzją z dnia...
pierwszoinstancyjna została oparta na przepisie regulaminowym, a tym samym została wydana bez podstawy prawnej, co powinno skutkować jej uchyleniem i umorzeniem postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100