Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II SAB/Lu 105/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-15

odpowiedzialnością z siedzibą w N. na bezczynność Regionalnej [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
informacji publicznej, zgodnie z wnioskiem z dnia 3 lutego 2014 r., W odpowiedzi na skargę Regionalna Izba Obrachunkowa w L. wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 54...

III SA/Wa 715/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-15

Rady Miejskiej w P. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

III SA/Wa 716/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-15

Rady Miejskiej w P. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić...
sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r...

I SA/Gd 916/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-15

): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić z kasy...
., poz. 270 ze zm.) - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

I SA/Sz 151/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-05-21

wysokości stawki tej opłaty p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe G. P. (zwana dalej: 'stroną skarżącą') w piśmie z dnia, 3 lutego 2020 r. złożyła skargę na uchwałę...
. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Na mocy art. 161 § 2 p.p.s.a....

I SA/Bd 646/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

Finansowej Gminy S. na lata 2018-2026 postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne 2. zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
cofnęła przedmiotową skargę i wniosła o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I SA/Rz 800/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-10

w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie budżetu miasta na 2009 r. - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe I SA/Rz 800/09...
oświadczyła, iż uwzględnia skargę w całości i wniosła o umorzenia postępowania z uwagi na uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w całości w trybie...

I SA/Gd 1450/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-25

strategicznej i techniczno - kosztorysowej' postanawia umorzyć postępowanie. A zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwałę Kolegium Regionalnej Izby...
nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, o czym stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Wa 746/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-19

informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz...
. 161 § 1 pkt 1 ustawy P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

I SA/Ke 600/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-30

wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w uchwale budżetowej. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe. I SA/Ke 600/07, Uzasadnienie, Dnia...
, poz. 1270 z późn. zm.) uwzględniła wniesioną skargę w całości uchylając zaskarżoną uchwałę., W związku z tym wniosła o umorzenie postępowania., W uzasadnieniu pisma organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   14