Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 1035/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-17

listopada 2005 r. sprawy ze skargi P. T. na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wpisu...
., uchyliła uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. (ROIRP) z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...], i umorzyła postępowanie w sprawie., W postępowaniu ustalono...

VI SA/Wa 1865/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-19

Prawnych z dnia [...] czerwca 2005r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wpisu na listę aplikantów postanawia umorzyć postępowanie Na rozprawie w dniu...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. nr 153 z 2002r. poz.1270 - dalej zwana p.p.s.a./ i działając na podstawie art. 161 p. 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie. ...

VI SA/Wa 1663/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-14

do wniesienia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 2. zasądzić od Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na rzecz J...
przy piśmie z 11 sierpnia 2016 r., wnosząc o umorzenie postępowania sądowego. Organ wyjaśnił, iż uznał skargę za zasadną w całości i na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia...

VIII SA/Wa 328/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

) oraz § 1 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 476/VI/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., w pkt. 1 umorzono postępowanie o wpis na listę radców prawnych Ł. D. a w pkt...
o umorzeniu postępowania o wpis na listę radców prawnych oraz o odmowie zwrotu uiszczonej opłaty, gdyż zgodnie z § 1 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 476/VI/2005...

VI SA/Wa 1826/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-31

. i umorzyła postępowanie w sprawie., Organ odwoławczy w uzasadnieniu uchwały stwierdził, iż odwołanie M. C. zasługuje na uwzględnienie w świetle aktualnego stanu prawnego...
nie może być utrzymana w mocy. W tej sytuacji, zdaniem organu, postępowanie należało umorzyć, na podstawie art. 105 kpa, jako bezprzedmiotowe, z powodu braku normy prawnej...

VI SA/Wa 1858/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-31

Radców Prawnych w S. i umorzyła postępowanie w sprawie., Organ odwoławczy w uzasadnieniu uchwały stwierdził, iż odwołanie A. Z. zasługuje na uwzględnienie w świetle...
to sama uchwała nie może być utrzymana w mocy. W tej sytuacji, zdaniem organu, postępowanie należało umorzyć, na podstawie art. 105 § 1 kpa, jako bezprzedmiotowe, z powodu...

VI SAB/Wa 7/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-16

Umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia 24 stycznia 2005 r. A. P. złożył za pośrednictwem Krajowej Rady Radców Prawnych...
administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r,, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało umorzyć postępowanie sądowe. ...

VI SA/Wa 1388/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

aplikantów radcowskich postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W myśl art. 60 p.p.s.a., skarżący może rozporządzać skargą. Oznacza to, że może zrezygnować z kontynuowania...

VI SA/Wa 1979/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-19

Prawnych z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę aplikantów radcowskich i umorzeniu postępowania oddala skargę Uchwałą...
, uchyliła zaskarżoną uchwałę i umorzyła postępowanie., Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie P 21/02 (Dz. U. Nr 34, poz. 303...

VI SAB/Wa 35/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-03

prawnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia [...] sierpnia 2006 r. skarżący - L. W. złożył za pośrednictwem Prezydium Krajowej Rady Radców...
z naruszeniem terminu przewidzianego do jej wydania. W takim wypadku Sąd winien umorzyć postępowanie w sprawie ze skargi na bezczynność, jako bezprzedmiotowe (zob. J.P. Tarno Prawo...
1   Następne >   +2   +5   9