Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

II SA/Łd 801/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-11-03

a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi W dniu 9 czerwca 2005 r. Wojewoda [...] wniósł skargę na uchwałę Rady Powiatu...
., W piśmie z dnia 8 września 2005 r. Rada Powiatu [...] wniosła o umorzenie postępowania. Wskazała, że w dniu 19 sierpnia 2005 r. podjęta została uchwała Nr [...] w sprawie...

II SA/Ol 242/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

najmu postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Pismem z dnia 5 marca 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wywiódł skargę na uchwałę...
nieważności tej uchwały w całości., W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu w Mrągowie wniosła o umorzenie postępowania sądowego, z uwagi na to, że podjęła uchwałę...

II SA/Wa 1413/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2019 p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu [...] maja 2019 r...
wniósł o umorzenie postępowania sądowego, podnosząc, iż stało się ono bezprzedmiotowe., W piśmie z [...] lipca 2019 r. skarżący przychylił się do stanowiska organu odnośnie...

II SA/Op 540/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-20

dzierżawy postanawia umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi z dnia 10 sierpnia 2006 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę...
na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych., W odpowiedzi na skargę z dnia 5 września 2006 r., Powiat Opolski wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi na zamiar...

II SA/Wa 653/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-12

: - umorzyć postępowanie . Rada Powiatu [...] w dniu [...] grudnia 2018 r., na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz...
, a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Pełnomocnik organu pismem z dnia [...] maja 2019 r. wniósł o umorzenie postępowania w sprawie, wskazując, że w dniu...

III SA/Lu 444/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-23

, Sportu i Turystyki, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi R. B. i M. D. Skarżący M. U., R. B...
2011 r. Sąd wobec cofnięcia skargi umorzył postępowanie ze skargi M. U. i J. P., a zarządzeniem z dnia 12 października 2011 r. zobowiązał R. B. i M. D. do zajęcia...

III OZ 445/23 - Postanowienie NSA z 2023-09-29

dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że Rada Powiatu G. po analizie skargi J. J. doszła do wniosku...
uwzględnienia w całości przez organ w trybie autokontroli z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi skargi skarżącego, wniósł o umorzenie...

IV SA/Gl 563/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-02

niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu w M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stałych komisji postanawia umorzyć postępowanie sądowe...
oraz odpowiedź na skargę, w której wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi na podjęcie uchwały w dniu [...] Nr [...], mocą której uchylono zaskarżoną uchwałę...

IV SA/Po 724/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-22

zasady używania wyrobów pirotechniki widowiskowej na terenie Powiatu O. postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Prokurator Apelacyjny w Ł. (dalej Prokurator...
). Pismem z dnia [...] października 2011 r. nr [...]1, Przewodniczący Rady Powiatu O. złożył wniosek o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na podjęcie...

II SA/Sz 581/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-26

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Zachodniopomorski wniósł o umorzenie postępowania sądowego w sprawie w związku z wyeliminowaniem zaskarżonego aktu z obrotu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   38