Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

III SA/Łd 435/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-01

: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. III SA/Łd 435/09, UZASADNIENIE, A. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie...
i Położnych w Ł. wniosła o jej oddalenie, umorzenie postępowania wszczętego skargą oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych prawem...

II SAB/Go 26/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

[...] lutego 2015 r. i dokonania wezwania o usunięcie jego braków formalnych, wniosła o umorzenie postępowania i nieobciążanie kosztami postępowania., Wskazała, iż po wezwaniu...
publicznej. Wskazując na fakt udzielenia informacji publicznej wniosła o umorzenie postępowania, a ze względu na okoliczność, że członkowie sądu pełnią swe funkcje przez okres...

II SAB/Go 52/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-17

stało się bezprzedmiotowe. Jeżeli bowiem skarga zawiera braki np. nie został uiszczony wpis sądowy, sąd nie umorzy postępowania a odrzuci skargę (por. postanowienie WSA...
postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć...

II SAB/Sz 120/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 (art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy)., Mając na uwadze powyższe...
, uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność. Z tego względu Sąd orzekł jak w pkt I sentencji wyroku, na podstawie art. 149 § 1 w zw. z art. 161 § 1 pkt...

VII SA/Wa 1553/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-08

, czyli rozstrzygnięcia w zakresie wniosku skarżącej, umorzenia postępowania pierwszej instancji, umorzenia postępowania odwoławczego lub przekazania sprawy do ponownego...
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w B., lecz także umorzyć postępowanie pierwszej instancji. W sytuacji natomiast, gdy z akt postępowania nie wynika jednoznacznie...

II OSK 703/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Ł. z dnia [...], którym umorzono postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej...
kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II SA/Rz 807/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-16

, reprezentowany przez fachowego pełnomocnika zawnioskowała o umorzenie postępowania, ewentualnie oddalenie skargi jaki bezzasadnej oraz o zasądzenie kosztów postępowania...
. nr LIV/302/2022 w sprawie ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym. Tym samym została wyeliminowana w całości z obrotu prawnego, co uzasadnia umorzenie postępowania...