Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II SAB/Bk 38/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-13

Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Okręgowej Izby Radców...
, a tym bardziej uchwały., W odpowiedzi na skargę złożoną do Sądu w dniu [...] lipca 2008 r., Okręgowa Izba Radców Prawnych w B. wniosła o umorzenie postępowania w sprawie z uwagi...

II SAB/Wa 571/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi...
, a tym samym postępowanie sądowe winno zostać umorzone na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VI SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało w niniejszej sprawie umorzyć postępowanie sądowe w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do dokonania czynności (przyjęcia...
Prawnych w W. w przedmiocie bezczynności w odebraniu ślubowania 1. umarza postępowanie w sprawie zobowiązania organu do przyjęcia ślubowania od skarżącej; 2. stwierdza...

II GSK 219/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Dyscyplinarny zobowiązany był przeprowadzić postępowanie wyjaśniające oraz powiadomić stronę o jego umorzeniu lub sporządzeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego...
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w niniejszej sprawie i zakończyć je postanowieniem o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub wnioskiem o wszczęcie postępowania...

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

czynności materialno - technicznej albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia na podstawie art. 16 ust. 1 u.i.d.p., bądź decyzji o umorzeniu postępowania w sytuacji...
od Dziekana B we W. na rzecz skarżącego kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wnioskiem z dnia 17 września 2018 r. Spółka jawna...

II GSK 367/06 - Wyrok NSA z 2007-04-03

, że w dniu 17 listopada 2005 r. została podjęta uchwała nr [...] o odmowie wpisu skarżącego na listę radców prawnych, zatem zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania z powodu...
złotych) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt III SAB/Kr 39/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił...

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

aktualny z księgi wieczystej, postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego w dniu 6 października 2014 r...
, że nie jest w stanie ponieść pełnych koszty postępowania bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny, w niniejszej sprawie kosztów profesjonalnego pełnomocnika. Wskazano...

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

kognicji sądów administracyjnych, co stosowanie do dyspozycji art. 58 powinno skutkować odrzuceniem skargi i umorzeniem postępowania;, 2) art. 149 § 1 pkt 1, 2, 3 p.p.s.a....
jak i uchwały negatywnej. Wobec tego, zdaniem ROPIRP, w toczącym się postępowaniu wyczerpano wszelkie możliwości działania w odniesieniu do wniosku skarżącego. Organ...

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-21

Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zakres kognicji sądu administracyjnego określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
publicznej w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie...

IV SO/Wa 6/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-17

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za 'naruszenie wydanym w dniu [...] czerwca 2016 r. postanowieniem o umorzeniu dochodzenia sygn. akt [...]' oraz za naruszenie...
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia: odrzucić wniosek W piśmie z 7 lutego 2017 r. J. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   2