Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Notarialna X

VI SA/Wa 146/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Rady Notarialnej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić...
o umorzenie postępowania w związku z cofnięciem skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Jak stanowi art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

III SAB/Kr 18/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-04-12

postanawia umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 8 lutego 2022 r. D. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Prezesa Rady Izby...
r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...

VI SA/Wa 2121/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-30

aplikacji notarialnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. skarżąca M. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę...
umorzył postępowanie w trybie art. 161 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a uznając, że cofnięcie nie zmierza do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy aktu...

I OSK 2068/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie w pozostałym...
podniósł, że nieuzupełnienie wniosku o udostępnienie informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma spowoduje umorzenie postępowania., T. Z. w piśmie z dnia 29 listopada...

II GSK 772/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

uchylenia uchwały organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 8...
z [...] lutego 2014 r. w przedmiocie uchylenia uchwały organu I instancji i umorzenia postępowania, stwierdził, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu, a także zasądził zwrot...

VI SA/Wa 1617/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-08

Notarialnej z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały organu I instancji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. stwierdza...
wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej przez D. H. (dalej: skarżąca, wnioskodawczyni, aplikantka) i umorzyła postępowanie w pierwszej instancji., Zaskarżona...

II GSK 1073/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
skargą uchwałą z dnia [...] maja 2013 r. Krajowa Rada Notarialna uchyliła w całości uchwałę Rady Izby Notarialnej w W. z [...] marca 2013 r. i umorzyła postępowanie pierwszej...

VI SA/Wa 1836/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-10

dla kandydatów na aplikantów notarialnych postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu [...] sierpnia 2005 r. J. M. wniósł...
administracyjnymi, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II GSK 1628/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-03

wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić ze środków budżetowych...
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), postanowił jak w sentencji. ...

II GSK 112/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

D. G. zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej w całości i umorzyła postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu KRN podkreśliła, że o wydanie zaświadczenia...
Notarialnej w W. odmówiła wydania żądanego zaświadczenia. Rozpoznając zażalenie KRN uznała, że powyższą uchwałę należało uchylić, a postępowanie umorzyć jako bezprzedmiotowe...
1   Następne >   +2   +5   7