Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II SAB/Kr 70/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio, a wnioskodawca może wystąpić...
do informacji publicznej., Skarżąca streściła dotychczasowy przebieg postępowania i podkreśliła, że ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w art...

I SA/Go 1511/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdził nieważność uchwały w części odnoszącej się do § 1 ust. 6., Asesor WSA A. Juszczyk-Wiśniewska SWSA K. Skowrońska...
dofinansowania na realizację przedsięwzięć i zadań zgodnych z obowiązującymi w danym roku kryteriami i zasadami w formie : pożyczek, dotacji, częściowego umorzenia pożyczek...