Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

IV SA/Gl 736/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-09

., Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K....

IV SA/Gl 737/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł...
takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć...

II SA/Wr 346/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

[...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W. S.A. należących do Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie...
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W.S.A. należących do Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; Sygn...

II SA/Bk 350/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-07-05

W przypadku umorzenia postępowania sądowego zwrot kosztów na rzecz Skarżącego od organu przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której organ, którego działanie...
usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 1. oddalić wniosek Skarżącego...

I SA/Ke 186/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-06-29

za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. oddalić wniosek o zwrot kosztów postępowania. A.-H. Spółka Jawna M. L. i J. Li...
o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącej. Wyjaśniła, że w związku z wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały, niniejsze...

II SA/Gd 56/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-21

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G., rejon [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Rady Miasta...
Miasta wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz...

II SA/Lu 527/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-05

wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w sprawie. W dniu 17 maja 2006 r. Wojewoda wniósł...
bowiem uchylona. Cofnięcie skargi nie zmierza w tej sytuacji do obejścia prawa., Cofnięcie skargi powoduje konieczność umorzenia postępowania. Stosownie bowiem do przepisu...

II SA/Gd 337/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-28

na terenie Gminy Miasto postanawia umorzyć postępowanie. Prokurator Okręgowy w piśmie z dnia 17 czerwca 2010 r. oświadczył, że cofa wniesioną skargę z uwagi na to, że Rada...
uwzględniła jego zarzuty w odniesieniu do zaskarżonej uchwały i dokonała jej zmiany., W powyższych okolicznościach Sąd uznał za zasadne umorzenie postępowania na podstawie...

III SA/Łd 138/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. e.o. Prokurator Okręgowy w Sieradzu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady Miejskiej...
. Prokurator Okręgowy w Sieradzu oświadczył, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje...

II SA/Sz 722/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-26

niejawnym sprawy ze skargi H. R. - A. na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2010r. Nr XLIII/415/10 w przedmiocie rozpatrzenia skargi umorzyć postępowanie...
na powyższą uchwałę., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w P. wobec cofnięcia skargi wniosła o umorzenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100