Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

[...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa postanawia : I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz skarżącej M. S. kwotę 510,00 zł...
o przygotowaniu zawodowym lekarza., Pismem z dnia 20 lipca 2010 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wniósł o umorzenie postępowania ze względu na uwzględnienie skargi...

II SA/Wa 1440/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-16

przez Okręgową Radę Lekarską w [...] w przedmiocie bezczynności w rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
procesowym z dnia 24 listopada 2019 r., sprecyzowanym w piśmie z dnia 6 grudnia 2019 r. Skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania, a także zwrot całego...

VII SA/Wa 1828/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

indywidualnych praktyk lekarskich postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe II. zwrócić skarżącemu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200...
administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Pismem z dnia...

II SAB/Wa 365/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-02

publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu J. P. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczonego wpisu sądowego...
w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący...

VII SA/Wa 570/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-11

: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego postanawia odrzucić skargę J. P. J. P. złożył do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie...
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w P. z dnia [...] czerwca 2005 r. w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego., Wojewódzki Sąd...

VII SA/Wa 624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

. oceny zdolności do wykonywania zawodu postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W piśmie z dnia [...] lutego 2016r. E. D. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016r. , poz. 718 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony...

VII SA/Wa 2563/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-15

o przygotowaniu zawodowym postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić skarżącej I. J. kwotę 200 (dwieście...
skarżącej., Przy tych wszystkich ustaleniach, Sąd stosownie do pkt 1 § 1 artykułu 161 p.p.s.a., nakładającego konieczność umorzenia postępowania, przychylił się do wniosku...

VII SAB/Wa 75/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Lekarskiej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zasądzić od Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz W. S. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe., Przepis art. 161 § 1 pkt 3 wymienionej ustawy ma zastosowanie także w przypadku...

VII SAB/Wa 31/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

niejawnym sprawy ze skargi A. T. na bezczynność Naczelnej Rady Lekarskiej postanawia : umorzyć postępowania sądowe. W dniu 4 marca 2010 r. do Sądu wpłynęła skarga A.T....
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SAB/Wa 393/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-18

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz J. P. kwotę 100 zł (sto złotych...
, wobec czego cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne. Skuteczne cofnięcie skargi obliguje Sąd do umorzenia postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Mając...
1   Następne >   +2   +5   7