Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

IV SA 5179/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-16

postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. Dnia 10 marca 2005r. odbyło się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie postępowanie mediacyjne, w wyniku...
ze skargi Ministra Infrastruktury na uchwałę Krajowej Rady [...] z dnia [...] października 2003r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia regulaminu postępowania kwalifikacyjnego...

IV SA/Wa 942/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-04

na listę członków Zachodniej Okręgowej Izby [...] z siedzibą we W. postanawia : umorzyć postępowanie. Skarżący w piśmie procesowym z dnia 24 lutego 2005 r. cofnął skargę...
[...] stycznia 2005 r. Nr [...] wpisała go na listę członków wspomnianej Izby., Stosownie do dyspozycji art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...