Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

VII SAB/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi A. F. Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r...
za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji. ...

VII SAB/Wa 83/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

Budownictwa postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić skarżącemu A. F. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100...

II GZ 241/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-12

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; powoływanej dalej jako: p.p.s.a.) umorzył postępowanie...
w niniejszej sprawie - umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego zainicjowanego skargą strony. Sędzia, którego dotyczy wniosek o wyłączenie, niewątpliwie powinien...

II GSK 2638/21 - Postanowienie NSA z 2022-08-04

odmowy dokonania tymczasowego wpisu na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pismem...
umorzeniem postępowania na podstawie art. 22 § 1 w zw. z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ...

II GSK 1609/18 - Wyrok NSA z 2022-02-10

skargę i uchyliła w całości zaskarżoną uchwałę Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr [...] oraz umorzyła postępowanie pierwszej instancji., Zgodnie...
. akt [...], zakończonego postanowieniem o umorzeniu postępowania. W przedmiotowym postępowaniu stwierdzono bowiem popełnienie przestępstwa. Ta okoliczność z kolei...

III OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

, a z drugiej strony nie zachodzą przesłanki do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania., Końcowo 'z ostrożności...
do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji lub o umorzeniu postępowania. Z tych względów w ocenie skarżącego kasacyjnie, nie pozostawał on 'nadmiernie bierny...

II GPP 5/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Gospodarczej skargi A. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 83/11 w sprawie ze skargi A. F...
, że zażalenie zostało wniesione po terminie., Pismem z dnia 25 lipca 2011 r. A. F. złożył skargę na przewlekłość postępowania zatytułowane: 'zażalenie skarżącego A. F...