Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 968/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Architektów z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego skargę oddala...
k.p.a., po rozpoznaniu ww. odwołania, umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z treścią art. 127 § 1 k.p.a., od decyzji organu I instancji...

VII SA/Wa 1835/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01

Architektów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych postanawia : I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Krajowej Rady Izby Architektów...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono...

VII SA/Wa 1834/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej ppsa) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...
postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe. Stosownie zaś do treści art. 201 § 1 zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania...

VII SA/Wa 1356/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-29

zawodowej przez [...] Okręgową Izbę Architektów w W. postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu sądowego w kwocie 100 (sto...
administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153 poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe w przedmiocie odmowy wydania...

VII SO/Wa 139/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-26

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2005 r. nr [...] w przedmiocie skargi o wymierzenie grzywny postanowił: umorzyć postępowanie sądowe UZASADNIENIE...
:, Sąd postanowił w trybie art. 161 § 1 pkt w zw. z art. 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dn. 30.08.2002 Dz. U. 153 poz. 1270., Organ dopełnił...

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona...
budowlane oraz w zw. z art. 138 § 1 pkt 2 i art. 105 § 1 kpa, uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w całości i umorzył postępowanie organu I instancji., W uzasadnieniu swego...

VII SA/Wa 2078/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-04

lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r nr 156 poz.1118 z późn. zm.) umorzył postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przeciwko...
postępowanie odwoławcze w formie decyzji, o umorzeniu postępowania odwoławczego ( wyrok NSA z 10.03.09 II OSK 316/08)., Zaskarżone postanowienie zapadło jednak w sytuacji...

VII SA/Wa 2074/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Organ odwoławczy powołując się na treść art. 100 ustawy Prawa budowlanego podniósł, iż wiadomość o popełnieniu przez arch...

II SAB/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

jest załatwienie go w przepisany sposób, czyli udostępnienie informacji, jeśli ją wytworzył bądź jest w jej posiadaniu, albo odmowa lub umorzenie postępowania z przyczyn uregulowanych...
się jedynie do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym przepisy k.p.a....

VII SA/Wa 91/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-04

art. 138 § 1 k.p.a. uchylił w/w decyzję i umorzył postępowanie przed organem I instancji. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż brak jest możliwości spełnienia żądań...
budowlanego z 1974 r. i w związku z powyższym postępowanie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć., Wyrokiem z dnia 7 maja 2004 r. sygn. akt 7/IV SA 4273/02 Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   2