Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Ol 258/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-20

umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Pismem z dnia 3 marca 2011r. Rzecznik Praw Obywatelskich wywiódł do tut. Sądu skargę na wskazane...
Gminy E., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy E. wniósł do tut. Sądu o umorzenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie, wskazując, że Rada Gminy uwzględniła przedmiotową...

II SA/Wr 793/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-02

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. w części dotyczącej wsi C. postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; II. zwrócić A. M...
pkt 1 wskazanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnie...

III SA/Łd 174/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-03

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie O. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. D.Cz. Prokurator Okręgowy...
Nr [...] Rady Gminy O. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie O. Gmina wniosła o umorzenie postępowania...

III SA/Łd 185/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

. Gmina wniosła o umorzenie postępowania, ewentualnie o jej oddalenie., Natomiast w piśmie z dnia 14 marca 2018 r. Prokurator Okręgowy w Sieradzu oświadczył, że cofa skargę...
i wnosi o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z treścią...

III SA/Łd 137/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-27

a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. e.o. Prokurator Okręgowy w Sieradzu wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Rady...
w Pęczniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gmina wniosła o umorzenie postępowania., Natomiast w piśmie z dnia 14 marca 2018 r. Prokurator Okręgowy...

II SA/Wr 562/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-04

: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Prokurator Prokuratury Rejonowej w M. (dalej: skarżący ) wniósł skargę na opisaną w sentencji postanowienia uchwałę Rady Gminy C...
r. Wiceprzewodniczący Rady Gminy C. wniósł o umorzenie postępowania., Pismem z dnia 28 listopada 2018 r. odczytanym na rozprawie, skarżący cofnął skargę oraz wniósł...

II SA/Op 128/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-07

pod inwestycję drogową umorzyć postępowanie. Wojewoda Opolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na uchwałę Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26...
organu, wyłącznie do wójta, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym., W odpowiedzi na skargę Gmina Skarbimierz wniosła o umorzenie postępowania sądowego...

II SA/Wr 227/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-30

ulicy K. w Ś. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Z. R. i A. R. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...]do Sądu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ś. o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego...

II SA/Op 373/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy postanawia: 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Gminy Strzeleczki na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę...
też o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych., W odpowiedzi na skargę Gmina Strzeleczki wniosła o umorzenie postępowania...

II SA/Op 194/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-17

października 2013 r., Nr XXVII/214/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić skarżącym solidarnie...
października 2014 r. pełnomocnika skarżących radcy prawnego M. O. zawierające wniosek o umorzenie postępowania, w załączeniu do niego przesłał pismo skarżących z dnia 14...
1   Następne >   +2   +5   +10   100