Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 2014/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

podatkowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Decyzją z [...] czerwca 2010 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (dalej jako KRDP) utrzymała w mocy swoją...
o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podała, że uwzględniła w całości przedmiotową skargę, poprzez uchylenie: zaskarżonej decyzji z [...] czerwca 2010 r., decyzji...

VI SA/Wa 1944/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

podatkowych postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia [...] sierpnia 2010 r. skarżący - W. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
decyzję tego organu, z dnia [...] lutego 2009 r. o skreśleniu skarżącego z listy doradców podatkowych oraz umorzyła postępowanie w sprawie tego skreślenia., Zgodnie z art...

VI SA/Wa 1922/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

podatkowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić do Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rzecz E. G. kwotę 200 złotych (słownie: dwieście złotych...
od niej wpis sądowy, w kwocie 200 złotych (k. 15 akt)., KRDP w odpowiedzi na skargę wniosła o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podała, że uwzględniła w całości...

VI SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-26

doradców podatkowych postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zasądzić od Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rzecz...
. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych, W odpowiedzi na skargę Krajowa Rada Doradców Podatkowych wniosła o umorzenie postępowania...

VI SA/Wa 1943/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

podatkowych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Skarżąca - M. O. - w dniu [...] sierpnia 2010 r. wniosła...
na skargę organ zawarł wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na uwzględnienie skargi w całości. Do nadesłanych akt administracyjnych sprawy...

VI SAB/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

podatkowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Skarżący - A. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Krajowej...
jej złożenia decyzją dnia [...] lutego 2009 r. umorzył z urzędu postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną, dotyczącą wpisania skarżącego...

VI SA/Wa 2526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. Jedną...
z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ w trybie tzw. autokontroli, w efekcie...

VI SA/Wa 1236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia [...] maja 2006 r. skarżąca A. D. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, w Warszawie na podstawie...

VI SA/Wa 845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia [...] marca 2008 r. skarżąca, A. J. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
, działając w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd postanowił umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. ...

VI SAB/Wa 50/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-08

umorzyć postępowanie Skarżąca wniosła skargę na bezczynność Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych., W piśmie z dnia 16 września 2004...
skutecznie cofnięta orzekł, jak w postanowieniu na podstawie art. 161§ 1 pkt 1 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. ...
1   Następne >   2