Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 1505/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej G. T. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., Sąd umorzył postępowanie w trybie art. 161 § 1...

VII SA/Wa 844/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-02

Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić...
wadą nieważności, Sąd postanowił uznać cofnięcie skargi za dopuszczalne i umorzyć postępowanie sadowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r...

VI SA/Wa 2269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

zaopiniowania zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. Zwrócić stronie skarżącej - B. Sp. z o. o. z siedzibą w W. - kwotę 100...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Cofnięcie skargi jest rezygnacją strony z kontynuowania wszczętego przez nią postępowania...

VI SA/Wa 2908/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-18

apteki ogólnodostępnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić skarżącej A. M. kwotę 100 (słownie stu) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego. A. M. (dalej...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., nazywanej dalej 'p.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

VI SA/Wa 2909/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

postanawia 1) Umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2) Zwrócić skarżącej - A. L. - kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu...
i wniosła o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważa, co następuje., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

VI SAB/Wa 59/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie: stu) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

VI SA/Wa 2910/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

prowadzenia apteki ogólnodostępnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie: stu...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd...

VI SAB/Wa 58/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej 100 (słownie: sto) złotych tytułem...
z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') skarżący może cofnąć...

VI SA/Wa 2911/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

prowadzenia apteki ogólnodostępnej postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi...

VII SA/Wa 1272/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

[...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego. skargę oddala VII SA/Wa 1272/07, U Z A S A D N I E N I E, Pismem z dnia [...] marca 2007 r...
Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Rady - postanowiło umorzyć postępowanie zażaleniowe., W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art. 138 § 1 pkt 3 kpa, organ...
1   Następne >   +2   4