Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

II SAB/Bk 24/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-07

Okręgowej Rady Adwokackiej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie orzeczenia o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata oddala skargę. Uchwałą...
wszczęcia postępowania było postanowienie Prokuratury Rejonowej w S. z dnia [...] czerwca 2015 r. wydane w sprawie [...] o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko A. B...

VI SA/Wa 1725/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania dotyczącego trwałej niezdolności do wykonywania...
Rady Adwokackiej w [...] ('ORA') z [...] marca 2019 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia trwałej niezdolności...

VI SA/Wa 565/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-05

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] października 2012 r. w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
Naczelnej Rady Adwokackiej w odpowiedzi na złożoną skargę o odrzuceniu skargi względnie o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Chodzi o podjęcie uchwały przez Okręgowa...

II SAB/Bd 1/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-02-21

sprawy ze skargi Urszuli J. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w B. w przedmiocie wpisu na listę adwokatów postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie. Urszula...
(Dz.U Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie. ...

II SAB/Wa 469/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

publicznej postanawia umorzyć postępowanie. D. W. pismem z dnia [...] lipca 2019 r. cofnął skargę z dnia [...] maja 2019 r. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie...

II GSK 2468/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Rady Adwokackiej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2...
skreślenia z listy aplikantów adwokackich i umorzenia postępowania, uchylił zaskarżoną uchwałę; stwierdził, że uchylona uchwała nie podlega wykonaniu oraz orzekł o kosztach...

IV SAB/Gl 83/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-08

pomocy) skarżący zawarł wniosek o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego., Zarządzeniem z dnia 24 września 2012 r. skarżący został wezwany do oświadczenia, czy wobec...
P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy skarżący skutecznie cofnął skargę., W rozpoznawanej sprawie Sąd nie dopatrzył się podstaw, które nakazywałyby...

II GSK 947/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

wniosek., Wskazaną na wstępie uchwałą z dnia [...] stycznia 2014 r. Prezydium NRA, po rozpatrzeniu odwołania adw. G. B., uchyliło powyższą uchwałę ORA i umorzyło postępowanie...
nie mieszczącą się w jej kompetencjach. Z tych przyczyn organ samorządu adwokackiego II instancji uchylił przedmiotową uchwałę i umorzył postępowanie, wyjaśniając...

VI SAB/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Z. M. na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania o wpis na listę adwokatów p o s t a n a w i a: umorzyć...
o umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość skargi. Ponadto do skargi został załączony odpis ww. postanowienia z dnia [...] października 2008 r., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Wa 400/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
2010 r. o udostępnienie informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę, Okręgowa Rada Adwokacka w W. wniosła, o umorzenie postępowania ze względu na udzielenie żądanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24