Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II GSK 160/19 - Postanowienie NSA z 2020-09-24

w sprawie wpisu na listę radców prawnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych...
zastępstwa procesowego według norm przepisanych., Pismem z dnia 25 lutego 2020 r. skarżąca wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 30...

II GSK 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

wpisu na listę radców prawnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego na rzecz...
, co następuje:, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej...

II GSK 2972/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić W. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej...
. z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718...

II SAB/Sz 61/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-12-17

Prawnych w przedmiocie podjęcia uchwały postanawia umorzyć postępowanie z wniosku o uzupełnienie wyroku Wyrokiem z dnia 22 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz...
, orzeczenia.nsa.gov.pl). W takim przypadku sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a.)., W rozpoznawanej sprawie...

II SA/Sz 1086/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-07-13

skargi W. S. na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie...
2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za aplikację radcowską. Jednocześnie z wnioskiem...

II GSK 612/19 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, Naczelny Sąd...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. zwana dalej 'p.p.s.a.'), zarzucił naruszenie:, 1. art. 134 § 1 p.p.s.a. w związku...

II GSK 629/08 - Wyrok NSA z 2009-01-15

egzaminu radcowskiego, postępowanie administracyjne powinno ulec umorzeniu,, - art. 106 § 3 poprzez nie uwzględnienie wniosku dowodowego o zobowiązaniu Krajowej Rady...
radcowskiego terminu poprawkowego egzaminu radcowskiego istnieją podstawy do umorzenia postępowania administracyjnego. Poza sporem pozostaje okoliczność, że ustalenia...

II GSK 2072/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

., które to postępowania zostały prawomocnie umorzone. Na dzień składania wniosku przeciwko P. K. w toku było postępowania karne o czyn z art. 233 § 1 kodeksu karnego, toczące...
, jak również w roku 2004 lub 2005, przeciwko wnioskującemu toczyły się postępowania karne, odpowiednio przed Sądem Rejonowym w L. oraz przed Sądem Rejonowym w G...

II GSK 1837/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

przed organami administracji (organami samorządu radcowskiego)., Zdaniem WSA, postępowanie zainicjowane wnioskiem skarżącego o umorzenie należności z tytułu składki członkowskiej...
, powinno zakończyć postępowanie uchwałą wyrażającą stanowisko w kwestii wniosku. Uchwała w sprawie umorzenia zaległości z tytułu składki członkowskiej, z racji...

II GSK 1209/19 - Wyrok NSA z 2022-04-12

z [...] września 2018 r. w przedmiocie odmowy umorzenia składek członkowskich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
zaskarżony wyrok w całości; 2. oddala skargę; 3. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania sądowego w całości. Wyrokiem z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 536/19...
1   Następne >   2