Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

III SAB/Wa 35/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-10-20

2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Wa 1957/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

prawa polegających na niezatwierdzeniu przez Prezydenta [...] Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków...
o umorzenie postępowania wskazując, iż stało się one bezprzedmiotowe., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30...

II OSK 1017/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-03

we Wrocławiu umorzył postępowanie ze skargi K. i E. C. i K. K. na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. umorzył postępowanie w sprawie...

III SA/Kr 1082/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-08

postępowania postanawia umorzyć postępowanie Postępowanie wszczęte zostało skargą wniesioną w 1989 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodka Zamiejscowego...
sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;, 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi...

II OSK 1412/08 - Wyrok NSA z 2009-03-20

w Warszawie do ponownego rozpoznania. Postanowieniem z dnia 9 lipca 2008 r. sygn. akt VII SAB/Wa 35/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie...
skargę na bezczynność organu, strona wniosła o umorzenie postępowania sądowego, bowiem organ uwzględnił skargę zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SAB/Bk 2/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-02

do kierowania pojazdami silnikowymi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; W dniu 28 grudnia 2005 r. skarżący Prokurator Rejonowy...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, w następujących przypadkach...

II SAB/Bk 4/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-07

do kierowania pojazdami silnikowymi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; W dniu [...] grudnia 2005 r. skarżący Prokurator...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, w następujących przypadkach...

II SAB/Bk 8/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-02

do kierowania pojazdami silnikowymi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; W dniu [...] grudnia 2005 r. skarżący Prokurator Rejonowy...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, w następujących przypadkach...

VII SAB/Wa 70/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w W. w przedmiocie bezczynności Prezydenta [...] postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Prezydenta...
administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm.) umorzył postępowanie sądowe i zwrócił ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie A. Sp...

I GZ 120/23 - Postanowienie NSA z 2023-05-19

zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z 22 lutego 2023 r., sygn. akt III SA/Gl 718/22 umorzył postępowanie sądowe (pkt 1) w sprawie ze skargi...
)., Następnie pismem z 16 grudnia 2022 r. skarżąca wniosła do WSA w Gliwicach wniosek o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie oraz zasądzenie od organu kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100