Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 2277/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Mieszkaniowej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim...
[...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej., W ocenie Sądu cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa...

II SA/Wa 1033/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-08

z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie realizacji prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
powołanej ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, którą umorzono postępowanie w sprawie realizacji prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, przysługującego st. chor...

I OSK 1970/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2012...
2011 r. nr [...] w sprawie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji w części dotyczącej...

II SA/Wa 233/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-04

albo w miejscowości pobliskiej., Dalej organ wskazał, że wobec zmiany stanu prawnego Dyrektor OR WAM w P. [...] sierpnia 2004 r. umorzył postępowanie o przydział osobnej...
. złożył wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego., Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM w P. decyzją nr [...] w dniu [...] lipca 2006 r. odmówił umorzenia...

I OSK 1255/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym., Skargę...

V SA/Wa 2736/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-06

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Po rozpatrzeniu zażalenia...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych: nr [...] z dnia [...] czerwca 2005 r., nr [...] z dnia [...] grudnia 2005 r...

II SA/Wa 1570/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-05

postępowania w sprawie rozkwaterowania byłych małżonków - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej...
., [...] o odmowie dokonania rozkwaterowania byłych małżonków z lokalu mieszkalnego, uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Powyższa decyzja stała...

I OSK 716/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-05

. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie odprawy mieszkaniowej postanawia: umorzyć...
z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego, to postępowanie takie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art...

II SA/Wa 572/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

[...] stycznia 2011 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w B. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o wypłacie na rzecz wnioskodawcy odprawy...
Rzeczypospolitej Polskiej, uchylił własną decyzję nr [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania J. C. decyzji o wypłacie odprawy mieszkaniowej...

I SA 1051/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-14

w W. z dnia [...] marca 2002 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę I SA 1051/02, Uzasadnienie, Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
numer [...] Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o umorzeniu postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia organ administracji publicznej podniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   46